MSC Spotlights @ MSC NEWS VOLUME 73
  • ศศินทร์ เยี่ยมชม MSC และ “PageWide Technology Center”
               สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะนิสิตที่กำลังศึกษาวิชา MGMT D55-Information Technology ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ รวม 40 คน เข้ารับฟ้งการบรรยายในหัวข้อ “Digital Business” พร้อมเข้าเยี่ยมชม “PageWide Technology Center” ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของบริษัทฯ โดยมี นางเนาวนิจ หลิมประเสริฐศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “PageWide Technology Center” กรุณาติดต่อ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง โทร.1640 www.metro-oa.com
  • : BJC เยี่ยมชมกิจการ เพื่อพิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ MDEC
               คุณสุชาดา ดำรงรัตน์นุวงศ์ (กลาง) ผู้จัดการส่วนบริหารอาคารและสำนักงาน ฝ่ายกฎหมายและงานสนับสนุนส่วนกลาง พร้อมด้วย คุณวรพรรณ แสงเอม (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการแผนก-บริหารงานทั่วไป ฝ่ายงานสนับสนุนส่วนกลาง และ คุณสรานุวัฒน์ วรสุมันต์ (ที่ 5 จากขวา) ผู้จัดการส่วนงานบริหารอาคาร ฝ่ายสนับสนุนส่วนกลาง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC เข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ MDEC โดยมี คุณเนาวนิจ หลิมประเสริฐศิริ (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
© Copyright 2014 MSC NEWS Volume 73 Master