MSC Spotlights @ MSC NEWS VOLUME 73
  • “MSC Blitz Day – มหาสงกรานต์”
               คุณธงชัย หล่ำวีระกุล ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคุณวรานิษฐ์ อธิจรัสโรจน์ Country Print Category Manager บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณวิไล แก้วพงศ์มงคล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด ร่วมจัดงาน “MSC Blitz Day – มหาสงกรานต์” ซึ่งเป็นกิจกรรมการตลาดที่ HP ร่วมกับ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการขายให้กับทีมงานฝ่ายขายของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานใหญ่ สนใจผลิตภัณฑ์ HP โทร.1640 หรือ www.metro-oa.com
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) นำนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ
               ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 พร้อมอาจารย์ จำนวน 26 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดย คุณยงยุทธ ศรีวันทนียกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ คุณมีลาภ โสขุมา Solution Architect ร่วมบรรยายความรู้ด้านไอที และ นำเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สถาบันการศึกษาที่สนใจเยี่ยมชม ติดต่อได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-089-4242
© Copyright 2014 MSC NEWS Volume 73 Master