Business Decision Support (BDSC)

Business Decision Support Center จัดตั้งขึ้นเพื่อนำเสนอแนวทาง สำหรับผู้บริหารในการกำหนดระบบหรือเครื่องมือที่ถูกต้องเพื่อการบริหาร จัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยการรวบรวมข้อมูลปฏิบัติงานจาก หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรหรือที่เกี่ยวข้อง มาทำการประเมินและปรับเปลี่ยน ให้เป็นข้อมูลเชิงกลยุทธ์สำหรับประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อนำมา ซึ่งผลกำไรจากการประกอบการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนโอกาสทางธุรกิจที่เติบโตมากขึ้น