03/06/2559   ชสอ. ร่วมกับ เมโทรซิสเต็มส์ฯ แถลงผลงานความก้าวหน้าโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์
ประชาสัมพันธ์ – 3 มิถุนายน 2559   - 
นายทรงพล กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทย ได้รับความไว้วางใจเป็นผู้ให้บริการออกบัตรเดบิตชิปการ์ดร่วม ภายใต้ชื่อบัตรชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบัตรที่มีความปลอดภัย สามารถป้องกันการคัดลอกข้อมูลของผู้ถือบัตรจากการถูกโจรกรรมด้วยเครื่องสกิมเมอร์ และการปลอมแปลงบัตร สามารถอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ ในการทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM เช่น การสอบถามยอดเงินฝากสหกรณ์ เงินกู้สหกรณ์ การถอนเงินฝากสหกรณ์ เงินกู้สหกรณ์ รวมทั้งการโอนเงินระหว่างบัญชีสหกรณ์และบัญชีธนาคารได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมโครงการนำร่อง 16 สหกรณ์ มีสมาชิกกว่า 4 หมื่นราย และคาดว่าภายในปี 2560 จะมีสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก 200 สหกรณ์ จำนวนกว่า 5 แสนราย “ความร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบาย National e–Payment ของรัฐบาล ซึ่งธนาคารมีความพร้อมในการออกบัตรชิปการ์ด รวมทั้งการให้บริการโอนเงินแบบ Any ID และ e-Payment ภาครัฐ ซึ่งธนาคารมุ่งเน้นต่อยอดบริการจัดการทางการเงินให้กับลูกค้า โดยปีนี้ธนาคารตั้งเป้าเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดบริหารจัดการทางการเงินเป็น 20% เน้นขยายฐานลูกค้าทั้งในกลุ่มข้าราชการ และภาคธุรกิจ โดยเฉพาะสินเชื่อแฟตตอริ่ง ธุรกิจซัพพลายเชน การบริหารเงินสด ธุรกิจรับฝากหลักทรัพย์ รวมทั้งธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ และ SME” นางดวงใจ กล่าวว่า “บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ทีให้ความไว้วางใจ ทีโอที ในการให้บริการระบบสื่อสารข้อมูลเครือข่าย Private Link พร้อมระบบเครือข่ายโทรคมนาคม เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มีศักยภาพในการสนองตอบภารกิจของชุมนุม โดยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้มีความเจริญก้าวหน้า พร้อมทั้งตอบสนองนโยบาย Digital Economy ซึ่งเป็นส่วนสำคัญพื้นฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ ทีโอที ยังได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยการดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิฐของประเทศ โดยการวางระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมโยงหมู่บ้านทั่วประเทศ ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และโครงข่ายที่มีมาตรฐานระดับสากล ครอบคลุมทั่วประเทศ ทีโอที จึงมีความพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการต่อวิสัยทัศน์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบสื่อสารข้อมูลเครือข่าย Private Link ของ ทีโอที จะเชื่อมโยงระบบข้อมูลของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีอยู่กว่า1,000 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน” ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด หรือ ชสอ. กำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2515 เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ปัจจุบัน มีสหกรณ์สมาชิก จำนวน 1,050 สหกรณ์ สินทรัพย์รวมกว่า 100,000 ล้านบาท มีสำนักงาน ตั้งอยู่ ณ ถนนนครอินทร์ สะพานพระราม 5 จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นอาคารประหยัดพลังงานที่มีความโดดเด่น ทันสมัย เพื่อรองรับการขยายขอบเขตการดำเนินงานที่จะมีต่อไปในอนาคต
Close