บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีการจัดแบ่งสายผลิตภัณฑ์และบริการออกเป็น

กลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น (Digital Solution Group – DSG)

จำหน่ายผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ขนาดกลาง พีซี อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
ระบบค้าปลีกเครื่องพิมพ์สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น (Solutions Integration Group – SIG)

จำหน่ายซอฟต์แวร์โซลูชั่นและบริการด้านไอทีเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดิจิตอลพริ้นติ้ง (Digital Printing Group – DPG)

จำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก กล้องถ่ายรูป และ เครื่องโปรเจ็คเตอร์
เป็นต้น โดยจำหน่ายผ่านระบบเทเลมาร์เก็ตติ้ง พร้อมทั้งได้นำระบบ e-Procurement มาให้บริการสั่งซื้อสิ้นค้า
ออนไลน์ และชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง www.metro-oa.com