ประวัติบริษัท
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (ปัจจุบัน-2554)


ด้วยแนวคิดที่ยึดเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง บริษัทฯ จึงมุ่งแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า และยังคงเดินหน้าแสวงหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไอที
การมุ่งแสวงหาบริการที่จะทำให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องทั้งในสภาวะปกติ หรือ
ในยามเผชิญวิกฤต

และยังให้ความสำคัญในการการร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจเพื่อนำเสนอโซลูชั่นให้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มลูกค้า บริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าพัฒนาบุคลากร และผสมผสานความสามารถของซัพพลายเออร์ คู่ค้า ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการ สร้างความสำเร็จ และสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจของลูกค้า

บูรณาการทางเทคโนโลยี (2553-2548)

    บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เติบโตอย่างมั่นคงด้วยทุนจดทะเบียนประกอบการเกินกว่า 360 ล้านบาท ทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ อาทิ ไอบีเอ็ม เลอโนโว ฮิวเลตต์-แพคการ์ด ไมโครซอฟท์ ซิสโก้ ไฮเปอร์เรียน แคนนอน เอปสัน อิเมชั่น และอื่น ๆ
  
   การลงทุนปรับเปลี่ยนศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์อีกครั้ง ด้วยการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ Blade Server การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลให้ใช้งานได้หลากหลาย การติดตั้งซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ตรวจสอบการทำงานของระบบ (System Monitoring) ซอฟต์แวร์ระบบความปลอดภัย (Security) ระบบจัดเก็บสายสัญญาณที่เป็นมาตรฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอินฟราสตรัคเจอร์ด้วยอุปกรณ์สวิตซ์ และเครือข่ายไอพีของซิสโก้ การสร้างระบบตรวจสอบ และบริหารจัดการไอทีทั่วทั้งองค์กร การปรับปรุงระบบควบคุมอุณหภูมิและกระแสไฟ เพื่อให้เกิดการใช้งานที่คุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
  
   การจัดตั้งศูนย์สาธิตเพิ่มเติม อาทิ ศูนย์โซลูชั่นด้านเครือ ข่ายและระบบสื่อสารผ่านเทคโนโลยีไอพีของซิสโก้ ศูนย์สาธิตซอฟต์แวร์โซลูชั่นและมิดเดิลแวร์ของไอบีเอ็ม ศูนย์บิสซิเนส พาร์ทเนอร์อินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ เพื่อช่วยองค์กรผสมผสานความหลากหลายทางเทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกก้าวของการลงทุน 
 
    การลงทุนปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีใหม่ โดยพลิกโฉมศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์สู่การใช้เทคโนโลยีระบบเสมือนจริง (Virtualization) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ บุคลากร และพื้นที่ใช้งาน
สู่วิถีแห่งการปรับเปลี่ยน (2547-2544)

    ตลอดเส้นทางของการปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างมาตรฐานการทำงาน ได้นำพาบริษัทสู่การเป็นองค์กรไอทีแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 ครบถ้วนในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน นับตั้งแต่ฝ่ายบริหารการขาย การตลาด การจัดการ การเงิน จนถึงกระบวนการบริหารและจัดส่งสินค้า

  และเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมโทรซิส-เต็มส์ฯ ได้ดำเนินการจัดกลุ่มธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่มหลักตามประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจฮาร์ดแวร์ กลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น กลุ่มธุรกิจออฟฟิศซัพพลายส์ และกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

  การเปิดศูนย์สาธิตทางเทคโนโลยี โดยได้รับความร่วมมือจากคู่ค้าและซัพพลายเออร์ เช่น ไอบีเอ็ม ไมโครซอฟท์ ไฮเปอร์เรียน ในการนำเสนอโซลูชั่นแบบเบ็ดเสร็จที่จำเป็นสำหรับทุกธุรกิจภายใต้แนวคิด “Proof of Concept” เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถทดลองใช้โซลูชั่นก่อนตัดสินใจลงทุน อาทิ ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ ศูนย์สาธิตอุปกรณ์และโซลูชั่นสำหรับจัดเก็บข้อมูล ศูนย์พัฒนาระบบเพื่อช่วยการตัดสินใจทางธุรกิจ ศูนย์พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิผลทางธุรกิจ และการให้บริการสำรองข้อมูลกรณีเกิดวิกฤติการณ์
  การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบางกอกแอดวานซ์เลิร์นนิ่ง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมโซลูชั่นชั้นนำของไอบีเอ็ม ไมโครซอฟท์ ซิสโก้ เทรนด์ไมโคร ตลอดจนเป็นศูนย์จัดสอบ Prometic และ VUE 

  การให้ความสำคัญในการสนับสนุนบุคลากร ทั้งฝ่ายขายและฝ่ายซัพพอร์ทให้ผ่านการสอบรับรอง เพื่อยืนยันถึงความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา และบริการที่เป็นมาตรฐาน
ปรับกระบวนทัศน์เพื่อความอยู่รอด (2543-2540)

    ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจการเงินในปี พ.ศ.2540 กลับกลายเป็นโอกาสให้เมโทรซิสเต็มส์ฯ ได้ย้อนกลับมาทบทวนและวางแผนจัดการธุรกิจเสียใหม่ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรจากภายใน เริ่มจากการปรับโครงสร้างและขั้นตอนปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน การบริหารจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจที่เป็นระบบมากขึ้น การฝึก อบรมพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง การปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ และอินฟราสตรัคเจอร์ด้านเครือข่าย (e-Infrastructure) ในศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์เพื่อรองรับการทำงานและโลกการค้ายุคอินเทอร์เน็ต

  นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทไอทีแห่งแรกของประเทศที่ก่อตั้งหน่วยงาน Y2K เพื่อช่วยเหลือทุกองค์กรธุรกิจในการบรรเทาความผิดพลาดจากการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวเนื่องกับปี 2000
เติบโตสู่สิ่งใหม่ (2539-2536)

    ในปีพ.ศ. 2538 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเพิ่มทุน 180 ล้านบาท พร้อมปรับเปลี่ยนฐานะสู่การเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การก่อสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ “เมโทรแคมปัส” ด้วยเงินลงทุนกว่า 500 ล้านบาท เพื่อวางรากฐานการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์หลากหลายแพลต-ฟอร์ม ระบบสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงความเร็วสูง เพื่อเป็นต้นแบบของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน และรองรับการขยายตัวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
นำหน้าด้านไอที (2535-2532)

    บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ฯ มุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทแนวหน้าด้านไอทีด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในทุกด้าน นับตั้งแต่การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี การขยายธุรกิจและกลุ่มบริษัทในเครือสู่บริการครบวงจร ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นชั้นนำสำหรับทุกธุรกิจ อาทิ องค์กรการค้า ธุรกิจค้าปลีก สถาบันการเงิน ธุรกิจโรงแรม อุตสาหกรรมการผลิต และอื่น ๆ การสร้างหน่วยงานออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service) เพื่อรองรับบริการหลังการขายแบบครบวงจร
ก่อตั้ง (2531-2528)

   บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก้าวสู่โลกไอทีในฐานะผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด และเป็นผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ IBM System/38 เป็นรายแรกในเอเชีย ด้วยทักษะและประสบการณ์การใช้งานด้านไอที ทำให้บริษัทได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์สำหรับระบบค้าปลีก เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า และการติดตั้งระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์

  บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2529 ด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท ในฐานะคู่ค้ารายแรกของไอบีเอ็มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการระบบไอที