IBM Rational softwareเหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเครื่องมือในการกำกับดูแลกระบวนการพัฒนาระบบงาน
และซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจได้รวดเร็ว ไม่ว่า
จะเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์เองทั้งหมด หรือเป็นการปรับแต่งซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่มีอยู่
ประโยชน์
• จัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับประโยชน์ทางธุรกิจ
• มีระบบและเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ และเกิดการ
สื่อสารและประสานการทำงานระหว่างคณะทำงานให้เกิดความราบรื่น
• สามารถประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาเพื่อการได้มา
ซึ่งซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูง และนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น
• เกิดการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนระบบงานได้อย่างรวดเร็วโดยใช้งบประมาณน้อยลง
มีความยืดหยุ่น และทันต่อความต้องการ
   
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
•IBM Rational RequisitePro - ซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์และจัดการความต้องการ
ของผู้ใช้งาน เพื่อให้ทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์มีความเข้าใจและจัดลำดับความสำคัญ
ของการใช้งาน ได้มีประสิทธิผลมากขึ้น สามารถเรียกดูและแบ่งปันข้อมูล เพื่อประโยชน์
ในการติดตามความต้องการของผู้ใช้และวิเคราะห์ผลกระทบของความ เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานการทำงานระหว่างทีมงานให้ดีขึ้นในการ ติดตาม
และตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมได้ครบถ้วน เป็นไปตามความมุ่งหมายภายใต้
งบประมาณที่กำหนด
IBM Rational Software Architect -เครื่อง มือสำหรับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
เพื่อให้ทีมงานพัฒนาสามารถเชื่อมโยงขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การ
ตรวจสอบ การประสานการสื่อสารระหว่างทีมในรูปแบบของแผนภูมิที่เป็นมาตรฐาน เพื่อความ
เข้าใจง่ายและถูกต้องตรงกัน สามารถออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อรองรับเทคโนโลยี
ระบบเปิดทั้งบน Windows, Linux, Java, C++, J2EE, Web Services, Web Portal
ตลอดจนสนับสนุมาตรฐาน UML 2 Modeling Language
IBM Rational Functional Tester – เครื่อง มือในการตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์
เพื่อทำการป้องกันหรือแก้ไขก่อนที่จะเกิด ผลกระทบต่อธุรกิจ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการค้นพบปัญหา ทำการวิเคราะห์ ตรวจสอบและกำกับดูแลการพัฒนาโปรแกรม
ให้ได้คุณภาพตามที่กำหนด รวมถึงการอ้างอิงรูปแบบการพัฒนาแบบ J2EE การทดสอบแบบ
Component ที่ช่วยในการทดสอบข้อมูล และโครงสร้างข้อมูลสำหรับโปรแกรมภาษาจาวา
และเว็บเซอร์วิส
IBM Rational ClearQuest - ซอฟต์แวร์ ที่ช่วยในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือ
ปัญหาของโปรแกรม เพื่อทราบถึงสาเหตุที่มีการร้องขอให้เปลี่ยนแปลง และติดตามสถานะ
ของการเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างรายการการทำงานที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
พนักงานในทีมพัฒนา แต่ละคน ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลหรือการใช้โปรแกรม
ของทีมงานภายใน และระหว่างหน่วยงานภายนอกผ่านเว็บเบส เพื่อเพิ่มความคล่องตัว
ในการทำงาน
IBM Rational ClearCase - เครื่อง มือที่ใช้ในการบริหารทรัพย์สินด้านซอฟต์แวร์ อาทิ
Source Code, โมเดลของการพัฒนาซอฟต์แวร์, การดูแลเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่มี
ความซับซ้อน, การบริหารพื้นที่การทำงาน เพื่อรองรับโครงการการเปลี่ยนแปลง พัฒนา
หรือแก้ไขซอฟต์แวร์ได้หลาย ๆ โครงการพร้อมกัน มีฟังก์ชั่นเต็มรูปแบบที่สนับสนุนการ
พัฒนาในรูปแบบ Integrated Development Environment (IDE) และมีมาตรฐาน
ความปลอดภัยของข้อมูลสูง