เมโทรซิสเต็มส์ฯ นำเสนอโซลูชั่นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจบนเทคโนโลยีของซิสโก้ เพื่อช่วยองค์กร
ในการผสมผสานรูปแบบการสื่อสารที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และมีความปลอดภัย
โซลูชั่นเพื่อการสื่อสารแบบองค์รวม (Unified Communications) ทำให้องค์กรสามารถ
สร้างเครือข่ายการสื่อสารที่รวมเอาข้อมูล เสียง และภาพไว้ในเครือข่ายเดียวกัน ซึ่งจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในแบบเรียลไทม์ผ่านอุปกรณ์แบบใช้สาย หรือไร้สาย แอพพลิเคชั่น
นี้สามารถรองรับการประชุมผ่านวีดีโอ, การประชุมผ่านทางเว็บ, ไอพีโฟน, วอยซ์เมล์ และอื่น ๆ
 
  ประโยชน์
 
ขยายพื้นที่การทำงานและการสื่อสารของพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลทางธุรกิจไม่ว่าจะ
อยู่ที่ใดก็ตาม
  ปรับปรุงให้เกิดการใช้งานร่วมกันด้วยการแชร์ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เสียง วีดีโอ
หรือการประชุมผ่านเว็บ
  สร้างความต่อเนื่องในการดำเนินกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อให้เข้าถึงทรัพยากรที่ต้องการ
และเพิ่มผลกำไร
  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบ Call Center และสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าจากการที่ระบบสามารถผสมผสานการทำงานของแอพ พลิเคชั่นต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
โซลูชั่น
Rich Media Conferencing
    ระบบ ที่ช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จในการสร้างรูปแบบการทำงานร่วมกันแบบ
อินเท อร์แอคทีฟได้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
หรือแจ้งประกาศผ่านระบบการประชุมแบบเวอร์ช่วล โดยไม่ต้องกังวลว่าจะอยู่ที่ใด
โซลูชั่นเพื่อการจัดประชุมแบบมัลติมีเดีย "Cisco Unified Meeting Place" จะช่วย
ให้องค์กรสร้างรูปแบบการประชุมแบบสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นเสียง วีดีโอผ่านเว็บจากผู้ที่
อยู่ห่างไกลได้เสมือนประชุมแบบเผชิญหน้ากัน
  Contact Center/CallCenter
    เครื่อง มือในการอำนวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการระบบการรับสายจากลูกค้า
เพื่อให้สามารถส่งสายไปยังพนักงานผู้รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและถูกคน โดยระบบ
Cisco unified Contact Center ถูกออกแบบมาเพื่อผสมผสานการทำงานทางธุรกิจ
ให้ง่ายขึ้น เพิ่มความสะดวกและความยืดหยุ่นให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการให้สามารถดูแล
ลูกค้า ที่ติดต่อสื่อสารเข้ามายังองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  Systems Requirement
    IP Phoneอุปกรณ์ที่ช่วยให้องค์การสามารถสื่อสารผ่านเสียง ข้อมูล หรือวีดีโอ
บนเครือข่ายเดียวกัน
    Cisco routers and switchesอุปกรณ์อินฟราสตรัคเจอร์เพื่อประกอบการสร้างโซลูชั่น
การสื่อสารแบบต่าง ๆ
    Management Tools รวมถึงซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการตรวจสอบการทำงานของระบบ
ในกรณีที่พบปัญหา สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของระบบและ
ความพึงพอใจของผู้ ใช้ รวมทั้งช่วยปัญหา downtime ของบริการลดน้อยลงอีกด้วย
       
 
 
 
 
  SIG Call Center Tel: 02-646-6500
SIGCallCenter@metrosystems.co.th