CSR News & Activity

MSC รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น-วันที่ 10 มิถุนายน 2558

       บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย จัดกิจกรรม "MSC รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น" เมื่อวันที่ 10 มิถุยายน 2558 ณ สำนักงานใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายต่อต้่นการทุจริตคอร์รัปชั่น และรณรงค์ให้ MSC เป็งองค์กรปราศจากคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ จึงได้มีการกำหนดนโยบายและวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยปลูกังการสร้างจิตสำนึกให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหลักการดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของบริษัทฯ ให้เป็งองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป