CSR News & Activity

รณรงค์งาน MSC รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

       บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "MSC รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น" ในระหว่างวันที่ 2-10 มิถุยายน 2558 เพื่อสนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมในวันงาน"MSC รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น" ซึ่งเป็นวันประกาศเจตนารมย์เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และรณรงค์ให้ MSC เป็งองค์กรปราศจากคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหลักการดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของบริษัทฯ ให้เป็งองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป