CSR News & Activity

โครงการติดตั้งหลอดไฟฟ้าแอลอีดี

       บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า จึงได้นำเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้งานภายในองค์กร ซึ่งนอกจากจะช่วยบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยองค์กรลดค่าใช้จ่าย และสนับสนุนเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อม โดยในปี พ.ศ.2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการติดตั้งหลอดไฟฟ้าแอลอีดี ภายในสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ทำการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบเก่า ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงกว่า อีกทั้งยังสร้างมลภาวะให้กับสภาพแวดล้อม เป็นหลอดไฟแอลอีดี ซึ่งมีความคงทน มีอายุการใช้งานที่นานกว่า อีกทั้งมีคุณสมบัติช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยติดตั้งหลอดไฟแอลอีดี ขนาด 14.50 วัตต์ จำนวน 2,722 หลอด และ หลอดไฟแอลอีดี ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 1,805 หลอด ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบริษัทฯ ได้ถึงปีละ 138,532 หน่วย

       หลอดไฟแอลอีดี หนึ่งหลอดมีอายุการใช้งานยาวนานสูงสุด 50,000 ชั่วโมง มีความปลอดภัยในการใช้งานเนื่องจากใช้กระแสไฟฟ้าน้อย สามารถให้ความสว่างได้ทันที ด้วยการใช้เพียงวงจรเล็กๆ ให้ไฟฟ้าวิ่งไปที่ตัวหลอดโดยไม่ต้องผ่านการแปลงไฟฟ้าหรือเผาไส้หลอดให้ร้อน ซึ่งทำให้สูญเสียพลังงานไปมาก จึงเหมาะกับการใช้เป็นไฟฉุกเฉิน ไฟกะพริบและไฟในลิฟต์ ด้วยคุณสมบัติที่มีความคงทนต่อแรงสั่นสะเทือน จึงสามารถใช้ได้ดีกับงานที่มีการเคลื่อนไหว ตลอดจนสามารถปรับความสว่างช่วยให้ประหยัดพลังงาน และลดภาวะโลกร้อนอันเกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้ามากเกินไป ที่สำคัญ ไม่มีสารปรอทและโลหะหนักอันเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเจือปน และมีรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตและอินฟราเรดต่ำ จึงทำให้ปลอดภัยต่อวัตถุที่ไวต่อแสง

       บริษัทฯ เชื่อว่า โครงการติดตั้งหลอดไฟฟ้าแอลอีดี จะช่วยองค์กรลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอันเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน, ช่วยลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้าในอีก 5-10 ปีข้างหน้า, ทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้กระแสไฟฟ้า และ เป็นการลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากสารปรอทและโลหะหนักบางชนิด