CSR News & Activity

โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ VRV IV

       ปัจจุบัน อุณหภูมิของโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น อันเป็นจุดที่ลำแสงจากดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นผิวโลก เป็นเหตุให้ช่วงเวลากลางวันร้อนอบอ้าวสูงสุด ทำให้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน หรือ อาคารสำนักงานมากขึ้น โดยมิได้คำนึงถึงอุณหภูมิภายนอกสิ่งปลูกสร้างที่สูงขึ้นตามไปด้วย

       บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า จึงได้นำเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้งานภายในองค์กร ซึ่งนอกจากจะช่วยบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยองค์กรลดค่าใช้จ่าย และสนับสนุนเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นที่มาของการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นระบบ VRV IV ติดฝ้าเพดานตามจุดต่างๆ จำนวน 87 เครื่อง เพื่อทดแทนการใช้เครื่องปรับอากาศแบบ AHU ขนาด 360,000 บีทียู ที่ใช้อยู่เดิม ซึ่งทำให้เกิดต้นทุนการใช้ไฟฟ้าที่สูงเกินความจำเป็น ผลจากการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRV IV ช่วยให้บริษัทฯ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง ทำให้จ่ายค่าไฟฟ้าน้อยลงมากกว่า 30% ช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึงปีละ 244,207.10 หน่วย

       เครื่องปรับอากาศระบบ VRV IV ติดฝ้าเพดาน ช่วยลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้า เนื่องจาก VRV IV เป็นระบบที่ใช้คอนเดนซิ่ง 1 เครื่องต่อเข้ากับคอยล์เย็น 5 เครื่องบนฝ้าเพดาน จึงสามารถเลือกเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศตามความต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศทั้งหมด ในขณะที่เครื่องปรับอากาศ AHU เป็นระบบคอนเดนซิ่ง 1 เครื่องต่อเข้ากับคอยล์เย็น 1 เครื่อง เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศระบบ AHU แล้ว มิเตอร์วัดค่าไฟฟ้าจะอ่านค่าการใช้ไฟฟ้าเท่ากับ 100% ขณะที่ระบบใหม่ VRV IV หากเลือกเปิดบางเครื่องมิเตอร์จะอ่านค่าการใช้ไฟฟ้าตามความเป็นจริงซึ่งจะมีค่าพลังงานไฟฟ้าไม่ถึง 100% จึงช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า ช่วยลดอุณหภูมิภายนอกอาคารได้ เท่ากับลดภาวะโลกร้อนและภาวะเรือนกระจก และการเป็นเครื่องปรับอากาศติดบนฝ้าเพดาน จึงเท่ากับเพิ่มเนื้อที่ใช้สอยภายในอาคาร ได้อีกด้วย บริษัทฯ เชื่อว่า การติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRV IV นี้จะช่วยองค์กรลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้าในอีก 5-10 ปีข้างหน้า