CSR News & Activity

โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและตู้ควบคุม

       บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคม เพราะตระหนักดีว่า สังคมและชุมชนเป็นสิ่งที่ต้องอยู่เคียงคู่กับการดำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาเห็นว่าในพื้นที่เขตประเวศอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ มีอัตราการขยายตัวของธุรกิจต่างๆ มากขึ้น ผลกระทบที่ติดตามมาคือการเพิ่มจำนวนคนและยวดยานพาหนะบนถนน เมื่อจำนวนยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การจราจรติดขัดมากขึ้นแต่อัตราความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกลับลดน้อยลงเนื่องจากเกิดจากความไม่มีวินัยและความเห็นแก่ตัวในการใช้รถและถนนของผู้ขับขี่

       จึงเป็นที่มาของโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและตู้ควบคุมบริเวณหน้าบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ขับขี่หยุดรถให้พนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนบุคคลทั่วไป ได้ข้ามถนนอย่างปลอดภัยขึ้น โดยหวังว่า จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน, เพื่อให้พนักงานและบุคคลทั่วไปได้รับความปลอดภัยจากการข้ามถนน, เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เมื่อทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากระบบสัญญาณไฟจราจรได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าและผู้มาติดต่องานเกิดความมั่นใจในด้านความปลอดภัยเมื่อเดินทางมาถึงบริษัทฯ

       โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและตู้ควบคุม เริ่มดำเนินการติดตั้งในเดือนมกราคม 2558 แล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2558 โดยบริษัทฯ ได้ศึกษาและวิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียในการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร, ประสานงานกับส่วนราชการในการกำหนดแนวทางการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรและตู้ควบคุม, จัดทำแนวบาทวิถีเพื่อให้เกิดความชัดเจนและอำนวยความสะดวกในการข้าม ตลอดจนจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงาน และบุคคลทั่วไปในชุมชนได้มาใช้งานสัญญาณไฟจราจรและตู้ควบคุมบริเวณหน้าบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนให้เคารพกฎจราจร ตลอดจนแนะนำวิธีการใช้ระบบไฟจราจร และการข้ามถนนที่ถูกวิธี

       บริษัทฯ ได้ใช้งบประมาณในการติดตั้งเสาไฟจราจร จำนวน 2 ต้นพร้อมตู้ควบคุม เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,364,800 บาท

       บริษัทฯ ยังคงดำเนินการเก็บสถิติการลดอุบัติเหตุเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของส่วนราชการ และคอยควบคุมเพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุยกเว้นเหตุสุดวิสัย และเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยลดปริมาณอุบัติเหตุด้านหน้าบริษัทฯ ให้น้อยลงจนเป็นศูนย์ สร้างวินัยการข้ามถนนและปลูกจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่เคารพกฎจราจร ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ซึ่งช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน