CSR News & Activity

มโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

       นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ (คนขวาของรูปที่ 1) ประธานกรรมการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยมีนายกิตติ เตชะทวีกิจกุล (คนซ้ายของรูปที่ 2) รองประธานกรรมการบริหาร เข้าร่วมงานด้วย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ