MSC Spotlights @ MSC NEWS VOLUME 72
  • มหาวิทยาลัยเอเชีย-แปซิฟิก นำคณะนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชา CIS
    เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ
               คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก จ.สระบุรี นำคณะนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติสาขาวิชา CIS หรือ Computer Information Systems พร้อมอาจารย์ จำนวน 30 คน เข้ารับฟังการบรรยายความรู้ด้านไอทีที่น่าสนใจจาก คุณยงยุทธ
    ศรีวันทนียกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น และ คุณมีลาภ โสขุมา Product Manager และ เยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ภายในสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันการศึกษาที่สนใจเยี่ยมชม ติดต่อได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-727-4242
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ
               คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปีที่ 3 พร้อมอาจารย์ จำนวน 39 คน เข้ารับฟังการบรรยายความรู้ด้านไอทีที่น่าสนใจจาก คุณยงยุทธ ศรีวันทนียกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณมีลาภ โสขุมา Product Manager บรรยายและนำเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน สถาบันการศึกษาที่สนใจเยี่ยมชม ติดต่อได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-727-4242
© Copyright 2014 MSC NEWS Volume 72 Master