คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

 รายชื่อคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558)

      1. นายประวิตร ฉัตตะละดา ประธานกรรมการ

      2. นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล กรรมการ

      3. นายวนารักษ์ เอกชัย กรรมการ

      - คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นประธาน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

      1. พิจารณากลั่นกรองกิจกรรมและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

      2. กลั่นกรองแผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และสอบถามผลการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

      3. ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็นหรือแนวโน้มด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งที่เป็นปัจจุบันและเกิดใหม่ในอนาคต รวมทั้งผลกระทบดังกล่าวที่อาจมีต่อบริษัท

      4. มีอํานาจแต่งตั้งคณะทํางานความรับผิดชอบต่อสังคมตามความจําเป็น

      5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

80

80