นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

 

      บริษัทฯ ยึดมั่นต่อการดำเนินธุรกิจบนหลักการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม และ ชุมชน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ ดังนี้

      1. บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มีระบบบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ ไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

      2. การปฏิบัติต่อผู้ร่วมค้า หรือ เจ้าหนี้ด้วยความเป็นธรรม

ให้โอกาสในการติดต่อทางธุรกิจอย่างเท่าเทียม และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

      3. นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักแห่งจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและมีความตระหนักในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแยกออกเป็นการเฉพาะ โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับจะมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น และปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

      4. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพในสิทธิมนุษยชน

เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสได้แสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะในการทำงานตามความเหมาะสม

       5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จะสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานไฟฟ้าตามความเหมาะสม

       6. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคม

โดยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาว่า เป็นรากฐานสำคัญแห่งการดำรงค์ชีวิต โดยสังคมและชุมชนเป็นสิ่งที่ต้องอยู่เคียงคู่กับการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้ามาเรียนรู้และดูงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ การจัดให้มีโปรแกรมรับนักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่เข้าร่วมฝึกอบรมความรู้กับบริษัทฯ และผ่านการอบรมจนกระทั่งได้รับหนังสือรับรองเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ได้ทันที นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนในชนบทที่ห่างไกลความเจริญและขาดแคลนอุปกรณ์อีกด้วย