นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

 

      ในแวดวงการทำธุรกิจ สิ่งสำคัญที่จะทำให้ ทุกบริษัทมีชื่อเสียงและเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องได้นั้น จะต้องมีปัจจัยหลายอย่างที่นำไปสู่ความสำเร็จ แต่สิ่งหนึ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญอย่างมาก ได้แก่ การดำเนินธุรกิจและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งการสร้าง ความเชื่อมั่นให้แก่ทุกภาคส่วนได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย บริษัทฯจึงเริ่มต้นจากภายในองค์กร ด้วยการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก ให้ความรู้แก่พนักงานภายในบริษัทและผู้บริหารทุกระดับรับทราบถึงผลเสียของการคอร์รัปชั่น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่ จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เมื่อบุคลากรภายในองค์กรรับทราบ เข้าใจและพร้อมนำไปปฏิบัติแล้ว บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้เกิดการยึดถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

      เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่ค้ารวมถึง ผู้มีส่วนได้เสียว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง ผู้กระทำความผิดจะได้รับการลงโทษ บริษัทฯได้เปิดช่องทางในทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจาก การกระทำทุจริตคอร์รัปชั่น การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือ จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทไว้ โดยบุคคลผู้ที่พบเห็นการกระทำเกี่ยวกับการทุจริตนี้สามารถแจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงาน หรือผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือกรรมการอิสระ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้แจ้งเบาะแสสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวของ ผู้แจ้งเบาะแสจะเป็นความลับ มีการตรวจสอบตามมาตรการภายในอย่างเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่องและโปร่งใส หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการกระทำความผิดจริง บริษัทฯจะใช้มาตรการลงโทษทางวินัย โดยพิจารณาโทษตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท แต่หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย ผู้ที่กระทำอาจต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้อีกทางหนึ่งด้วย

      บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นในการทำธุรกรรมกับ ภาครัฐและเอกชนในทุกกรณี ซึ่งเชื่อว่านโยบาย ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างมากในวงกว้าง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการสอดส่อง ดูแล ติดตาม เพื่อให้บริษัทฯปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นตามเจตนารมณ์ที่ได้ให้ไว้ และเพื่อมั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจของเรานั้นเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณ ที่จะปฎิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้องด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้ง มีความรับผิดชอบต่อสังคม

      บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการบริหารและกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณ ที่จะปฎิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการยึดถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

 หมวด 1 คำนิยาม

      “บริษัท” หมายถึง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย “บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟเทค จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด และบริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด รวมตลอดจนบริษัทใดก็ตามที่บริษัท เข้าถือหุ้นในโอกาสต่อไปภายหลังจากที่นโยบายนี้มีผลใช้บังคับแล้ว เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน “ทุจริตคอร์รัปชั่น” ในนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ หมายถึง การให้สินบน การรับสินบน จากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน รวมตลอดจนการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำการหรือละเว้นกระทำการในหน้าที่ หรือนอกหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ เว้นแต่กรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีทางการค้า ยินยอมให้กระทำได้ และให้หมายความรวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นในกรณีอื่นใดตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ด้วย

 หมวด 2 บุคคลผู้เกี่ยวข้อง

      นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ กำหนดขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกระดับร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทปราศจากการมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทจึงห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยอมรับหรือมีส่วนร่วมกับการทุจริตคอร์รัปชั่นแต่อย่างใดทั้งสิ้น

 หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดชอบ

      1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแล และสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรม

      2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และการสอบทานงบการเงิน รวมทั้งระบบบัญชีและการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

      3. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุน การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร

      4. กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กำหนดให้มีมาตรการและระบบควบคุมป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับประกาศ กฎ ระเบียบ และกฎหมาย

      5. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทาน ขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย ประกาศ กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

 หมวด 4 แนวทางปฏิบัติ

      1. เกี่ยวกับการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร และการเลื่อนตำแหน่ง บริษัทให้ความสำคัญในการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร และการเลื่อนตำแหน่งว่าต้องมี ความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องพิจารณาตามกฎเกณฑ์ของบริษัท และสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

      (ก) การสรรหาหรือคัดเลือก ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องพิจารณาความรู้ความสามารถ โดยไม่มีอคติ หรือพิจารณาจากผลประโยชน์อื่นใด

      (ข) การเลื่อนตำแหน่ง ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริง โดยพิจารณาอย่างเป็นธรรมไม่เอนเอียง

      2. เกี่ยวกับการให้หรือการรับของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงการเลี้ยงหรือรับเลี้ยงรับรอง บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการให้หรือรับของขวัญ และหรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงการเลี้ยงหรือรับเลี้ยงรับรอง จึงได้มีกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

      (ก) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่เรียกร้องหรือรับของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอันอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยไม่เป็นธรรม

      (ข) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถรับและให้ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงการเลี้ยง หรือรับเลี้ยงรับรองได้ในโอกาสต่างๆตามธรรมเนียม ประเพณี หรือตามจารีตประเพณีทางการค้าที่ยินยอมให้กระทำได้เท่านั้น

      3. เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน บริษัทให้ความสำคัญในการช่วยเหลือต่อสังคม ซึ่งการบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุนให้องค์กรต่างๆต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

       (ก) การบริจาคหรือให้เงินสนับสนุนนั้นต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฏหมาย

       (ข) การบริจาคนั้นจะต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

      4. กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำ หากพนักงานมีข้อสงสัยหรือเกิดความไม่มั่นใจว่าการกระทำใดอาจเข้าลักษณะเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือกรณีที่มีคำถามหรือข้อสงสัย พนักงานควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน

 หมวด 6 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

      บริษัทกำหนดแนวทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจากการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่น การกระทำที่ ผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทไว้ ดังนี้

      1. ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

            1.1 ผู้บังคับบัญชาตามสายงานของผู้แจ้งเบาะแส

            1.2 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

            1.3 กรรมการอิสระ

            1.4 คณะกรรมการตรวจสอบ

      2. กระบวนการพิจารณาเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

            2.1 ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน เลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย

            2.2 ผู้รับข้อร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของ ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

            2.3 ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอกก็ตาม

            2.4 ข้อมูลที่ได้รับถือเป็นความลับ และจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หากไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว

      นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80