นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

 

     บริษัทฯ ยึดมั่นต่อการดำเนินธุรกิจบนหลักการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม และ ชุมชน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ ดังนี้

      1. บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มีระบบบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ ไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

     บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการติดต่อสื่อสารกับบรรดาผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความโปร่งใส และทันต่อเวลา โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง และเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายและเท่าเทียมกัน

      2. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ร่วมค้าหรือเจ้าหนี้ด้วยความเป็นธรรม

ให้โอกาสในการติดต่อทางธุรกิจอย่างเท่าเทียม และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจร่วมกันสืบเนื่องจากสินค้าและบริการของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งที่จะส่งเสริมสินค้าและบริการของเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะร่วมค้ากับผู้จัดหาสินค้าและบริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

      นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อมาตรฐานของสินค้าและบริการ โดยมีนโยบายด้านการตลาด และการนำเสนอผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม อาทิ

      -การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีการรับประกันโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์

      -การให้บริการที่ได้มาตรฐาน โดยมีการให้คำรับรองและรับประกันผลงาน

      -การปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของลูกค้า

      3. บริษัทฯ จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายการของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักแห่งจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและมีความตระหนักในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แยกออกเป็นการเฉพาะ โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ จะมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น และปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

      4. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพในสิทธิมนุษยชน

เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสได้แสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะในการทำงานตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของพนักงานทุกระดับ โดยบริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานและอนาคตในการทำงาน ด้วยการจัดให้มีการอบรมความรู้ให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

      5. บริษัทฯ จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

โดยบริษัทฯ จะสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานไฟฟ้าตามความเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน อาทิ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด การใช้กระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ และลดปริมาณจำนวนการใช้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

      6. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคม

โดยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาว่า เป็นรากฐานสำคัญแห่งการดำรงค์ชีวิต โดยสังคมและชุมชนเป็นสิ่งที่ต้องอยู่เคียงคู่กับการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้ามาเรียนรู้และดูงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ การจัดให้มีโปรแกรมรับนักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่เข้าร่วมฝึกอบรมความรู้กับบริษัทฯ และผ่านการอบรมจนกระทั่งได้รับหนังสือรับรองเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ได้ทันที นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนในชนบทที่ห่างไกลความเจริญและขาดแคลนอุปกรณ์อีกด้วย

80

80

80

80

80