หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

      บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีเจตนาส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการที่ดีโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

      ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในส่วนแบ่งกำไร สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระสำคัญเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ การใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ การได้รับหนังสือเชิญประชุม การได้รับและเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งก่อนและหลังการประชุม รวมทั้งผลการพิจารณาและผลของการลงคะแนนเสียง โดยผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

      บริษัทฯ มีนโยบายปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข่าวสารสำคัญ มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส รวมทั้งได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น หรือ ตั้งคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ สามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม และสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

      ในปี 2557 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

      บริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องอยู่เคียงคู่กับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน นโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และนโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ซึ่งผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งขัน ผู้ร่วมค้าหรือเจ้าหนี้ พนักงาน รัฐบาลและหน่วยงานราชการ ตลอดจนสังคมและชุมชน จะได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัดตามสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสม ดังนี้

      1) ผู้ถือหุ้น:  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ยุติธรรม และเป็นไปตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเท่าเทียมกัน ผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

      2) ลูกค้า:  บริษัทฯ จัดจำหน่ายสินค้าและบริการในราคายุติธรรม และพึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

      3) คู่แข่งขัน:  ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์และการแข่งขันทางธุรกิจรวมถึงพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งขันอย่างยุติธรรมและมีจรรยาบรรณ หลีกเลี่ยงวิธีที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง ให้ความร่วมมือในการแข่งขันเพื่อสร้างสภาวะตลาดที่ดี เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้า หรือ สร้างสรรค์สินค้า หรือ บริการใหม่

      4) ผู้ร่วมค้า หรือ เจ้าหนี้:  บริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้เงื่อนไขทางธุรกิจอย่างสมเหตุผล และเป็นไปตามธรรมเนียมการปฏิบัติในอุตสาหกรรม ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าและสัญญาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ให้โอกาสแก่ผู้ร่วมค้าหรือเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการติดต่อธุรกิจ ละเว้นการสร้างอำนาจต่อรองทางการค้าด้วยวิธีต่างตอบแทนหรือสร้างเงื่อนไขบังคับให้ปฏิบัติตาม และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

      5) พนักงาน:  บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าของธุรกิจ การมีพนักงานที่ดี มีความสามารถ ขยัน ซื่อสัตย์ จะทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยกำหนดอัตราค่าจ้างและผลตอบแทนที่เป็นธรรม สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพให้นานที่สุด

      6) รัฐบาลและหน่วยงานราชการ:  บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการในการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายในการทำธุรกิจ การทำบัญชี การเสียภาษีให้รัฐอย่างถูกต้องตามลักษณะของธุรกิจ ทำธุรกิจกับหน่วยราชการอย่างตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมมีอัธยาศัยไมตรีประหนึ่งลูกค้าทั่วไป ละเว้นจากการติดสินบนจ้างวานข้าราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ตนในการประกอบธุรกิจ และละเว้นจากการให้ความร่วมมือสนับสนุนการกระทำของข้าราชการที่มีเจตนาทำการทุจริตไม่ว่าในทางใดๆ รวมถึงการไม่เปิดโอกาสให้ข้าราชการประพฤติมิชอบในธุรกิจของตน

      7) สังคมและชุมชน:  การให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน ละเว้นจากการประกอบธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อม และ ละเว้นจากการกระทำการใดๆ ที่ส่งผลต่อการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแลเอาใจใส่การประกอบกิจการมิให้เป็นต้นเหตุก่อมลภาวะให้สิ่งแวดล้อมและสังคม ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในชุมชนโดยสละเวลา กำลังกาย กำลังทรัพย์ตามความเหมาะสมของตน

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

      ทั้งข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดเผยนโยบายกำกับดูแลกิจการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรายงานผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะทำงานต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ดังปรากฎในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีหน่วยงาน “นักลงทุนสัมพันธ์” (Investor Relations) เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการ

      หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน ได้รับข้อมูลความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ ทันต่อเหตุการณ์ ผ่านช่องทาง เว็บไซด์: www.metrosystems.co.th/en/ir_index.asp or โทร. 02-089-4115

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

      ดังปรากฎใน “โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ” ซึ่งถือเป็นหน้าที่ในการพิจารณาทบทวนโครงสร้างการจัดการ นโยบายกำกับดูแลและการควบคุมภายใน จรรยาบรรณทางธุรกิจ และประเมินการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ณ ปัจจุบัน

80

80

80

80

80

80

80