หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

      บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีเจตนาส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการที่ดีโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ