หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

“บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงชุมชน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม”

นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์

ประธานกรรมการ

English Click Here.