ศูนย์บริการอบรม “บางกอกแอดวานซ์
เลิร์นนิ่งหรือ บีเอแอล” ตั้งขึ้นเพื่อ
นำเสนอหลักสูตรการศึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ครบครัน
ด้วยคุณภาพ ด้วยความมุ่งมั่นในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 

หัวใจสำคัญของการสอนที่มีประสิทธิภาพ
คือ คุณภาพของบุคลากรผู้สอนของเรา
ซึ่งไม่เพียงแต่ได้รับประกาศนียบัตร
รับรองความรู้แล้วยังสามารถนำ
ประสบการณ์การจากการทำงาน
จริงมาใช้ประกอบการเรียน
การสอนในชั้นเรียน

 
  บุคลากรผู้สอนของบีเอแอลจะได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา
อาทิ การเข้ารับการทดสอบเพื่อรับ
ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความเกี่ยว
กับผลิตภัณฑ์โดยสม่ำเสมอ การติดตาม
เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
นอกจากนี้ยังได้รับการฝึกฝนในเรื่อง
ของทักษะการบรรยายและถ่ายทอด
ความรู้ในหัวข้ออบรมต่างๆเพื่อ
ให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและให้ประโยชน์สูงสุด
แก้ผู้เข้าเรียน
BAL Course Schedule
Jan-Jun 2014
     
  Schedule Microsoft
     
  Schedule Adobe
     
  Schedule Cisco
     
 
 
    www.bal2001.com
     
    +66 (0) 2089-4015
+66 (0) 2089-4420
     
    Location Map
 
 
  สถานที่อบรมทันสมัยด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย
   
  พรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร อาทิ ไอพีโฟน, โทรสาร, จุดบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตไวไฟ หรือระบบอี-เมล์ส่วนตัวสำหรับลูกค้า
   
  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามเป้า
   
 
 
    ถ้าคุณคือองค์กรที่กำลังมองหาบุคลากรด้านไอทีที่พร้อมนำคุณสู่ความเป็นผู้มี ทักษะ
และความสามารถด้านเทคโนโลยี หรือเป็นผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์
แต่ต้องการเข้าสู่ตลาดงาน ด้านไอที บีเอแอลคือสถาบันฝึกอบรมที่จะช่วยคุณสู่เส้นทาง
อาชีพด้านไอที ด้วยโปรแกรมการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์
ซึ่งจะนำผู้เข้าอบรมทุกท่านให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีด้วยรูปแบบการสอน
และการบริการที่มีคุณภาพสำหรับลูกค้าทุกท่าน เพราะเราคือ
   
  Microsoft Gold Certified Partner – Learning solutions
   
  Cisco® Authorized Curriculum as a sponsored organization of Element K, a Cisco learning solutions partner
   
  TrendMicro Authorized Training Center
 
 
  ความรู้ด้านไอทีจากประสบการณ์จริง พร้อมด้วยคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองในโลก
ของการทำงานด้านไอที
   
  รับประกันการได้งานเมื่อสอบผ่านหลักสูตร MCSA และ MCAD
   
  บริการ HELPDESK ในการตอบปัญหาการใช้งานโปรแกรมหลังจบการอบรม
     
  การรับการฝึกอบรมซ้ำอีกครั้งในช่วงเวลา 3 เดือน หลังจากผ่านการอบรมไปแล้ว