บริการใหม่ล่าสุดภายใต้การดำเนินงานของทีมงาน Managed Services เพื่อให้บริการ
สนองตอบทุกระดับความต้องการของลูกค้าในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร
ด้วยนโยบายการทำงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

"SIG Call Center" พร้อมแล้วสำหรับการเป็นศูนย์กลางให้บริการเพื่อสนับสนุนการ
ทำงาน ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการแก่ลูกค้าที่ใช้บริการประเภท PREMIUM SUPPORT และ MANAGED
SERVICES ได้แก่

     
   
PREMIUM SUPPORT   ดำเนินการให้บริการแก้ไขปัญหาด้าน Hardware, Software,
Network และ IT Security รวมถึงการให้บริการทางโทรศัพท์, การแก้ไขปัญหาโดยการ remote,
การ Onsite แก้ไขที่หน้างาน และการบำรุงรักษาระบบตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งแบ่ง
เป็นกลุ่มหลักๆ ดังนี้
  MA Microsoft Product     ให้บริการให้คำแนะนำ ปรับปรุง แก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ของ
Microsoft เช่น Microsoft Windows Server, Microsoft Exchange Server,  Microsoft Share
Point Server,  Microsoft ISA Server , Microsoft Forefront Threat Management Gateway
(TMG),  Microsoft Windows Cluster เป็นต้น รวมทั้งให้บริการดูแลบำรุงรักษา เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ระบบการทำงานมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้น
  MA Non-Microsoft Product  ให้บริการ ให้คำแนะนำ ปรับปรุง แก้ไขปัญหา
ผลิตภัณฑ์ระบบ อื่น ๆ เช่น  VMWare, Citrix, Symantec, Trend Micro, Blue Coat, Palo Alto
Firewall เป็นต้น รวมทั้งให้บริการดูแล บำรุงรักษา เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
ซึ่งจะช่วยให้ระบบการทำงานมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้น
  MA Network  ให้บริการปรับปรุง แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ด้าน Network เช่น CISCO Switch,
CISCO Router, Access Control และ ตรวจสอบการรับประกันอุปกรณ์ Network ที่ประกันโดย
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 
     
MANAGED SERVICES     ดำเนินการให้บริการ Outsource ทางด้าน IT โดยนำเอา
มาตรฐานต่าง ๆ ทั้ง ISO/IEC 20000 เรื่องมาตรฐานการบริการด้าน IT, ISO/IEC 27001 มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ และ ITIL เข้ามาเพื่อช่วยพัฒนากระบวนการ
ด้านงานบริการ IT ของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้า
ได้อย่างทันท่วงที โดยให้บริการในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
  Service Desk Service ให้บริการเจ้าหน้าที่ Service Desk สำหรับวิเคราะห์ แก้ไข
และติดตามปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ IT ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ ช่องทางอื่นที่กำหนดไว้ รวมทั้ง
เป็นจุดศูนย์กลาง ในการร้องขอบริการทางด้าน IT จาก User ไปถึงหน่วยงาน IT ภายใต้
ข้อตกลงตาม Service Level Agreement (SLA) และ ตามกระบวนการมาตรฐาน ISO/IEC
20000 และ ITIL
  Onsite Support Service ให้บริการเจ้าหน้าที่ Onsite Support สำหรับการติดตั้ง
แก้ไขปัญหา ทั้ง Software, Hardware, อุปกรณ์ต่อพ่วง และเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อรองรับความต้องการการใช้งานภายในองค์กรภายใต้ข้อตกลงตาม
Service Level Agreement (SLA) และ ตามกระบวนการมาตรฐาน ISO/IEC 20000 และ ITIL
  Admin Service ให้บริการเจ้าหน้าที่ Systems Administrators เพื่อคอยดูแล ควบคุม
และจัดการระบบเครือข่าย รวมทั้งคอยปรับปรุง และแก้ไขปัญหาทางด้าน ระบบเครือข่าย ตาม
กระบวนการมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 20000 เพื่อให้ระบบเครือข่ายของท่าน
ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
  IT Operator Service ให้บริการเจ้าหน้าที่ IT Operator ที่สนับสนุนกระบวนการ
operations การตรวจสอบเฝ้าติดตามการทำงานของระบบต่างๆ และ facilities ว่ามีเหตุ
ผิดปกติหรือไม่ รวมถึงการสำรองข้อมูลระบบต่างๆ ภายในศูนย์ Data Center ให้กับลูกค้า
  Data Center Service ให้บริการเจ้าหน้าที่ ที่คอยจัดการระบบต่างๆ ภายในศูนย์ Data
Center โดยควบคุมดูแล ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ทางด้าน Network และองค์ประกอบอื่นๆ
ภายในศูนย์ Data Center ให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ด้วย
บุคลากรที่ได้ผ่านการรับรอง Certified Data Center Professional (CDCP) และ Certified
Data Center Specialist (CDCS) จาก EPI ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริการทางด้าน Data Center
Infrastructure Services ระดับโลก
  Rollout Service ให้บริการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร์แบบจำนวนมาก
ไม่ว่าจะเป็น Mass Deployment ของ Operating Systems และ Software ต่างๆ เช่น
การเปลี่ยน Microsoft Windows ทั้งองค์กรจาก Microsoft Windows XP เป็น Microsoft
Windows 7 การติดตั้ง Update Programs ต่างๆ ทั่วประเทศ หรือ Mass Changes ต่างๆ
เช่น การปรับเปลี่ยนระบบ e-Mail จาก Lotus Notes ไปเป็น Microsoft Outlook หรือการ Join
Domain ให้กับเครื่องลูกข่ายในองค์กรฯลฯ
  Consulting Services ISO20000, ISO27001  ให้บริการเป็นที่ปรึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบริษัทที่ต้องการของการรับรองทางด้าน ISO/IEC 20000 หรือ
ISO/IEC 27001 รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารสำหรับบริษัทที่ต้องการขอการรับรอง ตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (ISO/IEC 27001) และมาตรฐานงานบริการด้าน IT
(ISO/IEC 20000) ด้วยเจ้าหน้าที่ ที่ได้ใบรับรอง IRCA : ISMS Lead Auditor (ISO/IEC 27001)
และ IRCA : ITSMS Lead Auditor (ISO/IEC 20000)
  Centralized Service Desk & Client Services   ศูนย์บริการให้คำปรึกษา
แก้ไขปัญหาทั่วไป เช่น Microsoft Office , Microsoft Windows , Antivirus เป็นต้น ผ่าน
ทางโทรศัพท์ รวมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ Onsite Support เพื่อตรวจสอบแก้ไขปัญหา ณ
บริษัทของลูกค้า ด้วยเจ้าหน้าที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน IT
     
"การบริการในด้านต่างๆ เหล่านี้ ได้ถูกคัดสรรมาเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการทางด้าน IT
ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงจุด และคุ้มค่าที่สุดกับการลงทุนของลูกค้า ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย
หลักในการพัฒนาคุณภาพงานให้บริการของเรา" นายสมศักดิ์ มานะยิ่งเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวสรุปในที่สุด
     
 
 
 
 

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ SIG Call Center   ได้ที่   อีเมล์ : SIGCallCenter@metrosystems.co.th โทร.02-646-6500