(662) 089 - 4000

Application Support (Application Admin)

รายละเอียดงาน

 • ดูแลข้อมูลลูกค้าที่ใช้งาน Application (Commerce)
 • จัดการหน้าการแสดงผลใน Application (Commerce)
 • ดูแลและจัดการรายละเอียดสินค้าบน Application (Commerce)
 • รายงาน Order การสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า ไปยังพนักงานขาย
 • จัดการข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าและรายงงานไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานเกี่ยวกับการขาย เช่น Order Detail, Credit
 • หากมีประสบการณ์การใช้งาน Application ระบบ e-Commerce จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องด้าน – คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การตลาด, การขาย
 • ความรู้พื้นฐานการใช้ระบบปฏิบัติการ MacOS, Windows
 • ความรู้พื้นฐานการใช้งาน Microsoft Office
 • ทักษะการประสานงาน ทักษะการสื่อสาร ทักษะด้านการวางแผนงาน
 • ทักษะการทำความเข้าใจในการทำงานของ Application

ติดต่อ: recruitment@metrosystems.co.th

Other Position

Oversea Procurement

Oversea Procurement apply now รายละเอียดงาน รับคำสั่งซื้อสินค้าจากแผนกการตลาด ตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกรายการลงในระบบจัดซื้อของเวนเดอร์และซัพพลายเออร์ ติดต่อประสานงานกับเวนเดอร์และซัพพลายเออร์ต่างประเทศ [...]

2024-07-02T13:44:28+07:00
Go to Top