(662) 089 - 4000

Junior IT Internal Audit/IT Internal Audit

หน้าที่และขอบเขตการทำงาน

 • วางแผนและจัดทำงบประมาณ ของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 • พิจารณาและนำเสนอแผนการตรวจสอบภายใน แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อผู้บริหาร
 • บริหาร ควบคุม และพัฒนา ระบบการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 • ให้คำแนะนำ สอนงาน ปรับปรุงและพัฒนาพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
 • ให้คำปรึกษา และแนะนำ กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
 • รวบรวมข้อมูล และจดบันทึก ตลอดจนจัดทำรายงานทุกรูปแบบ และรายงานการประชุม(PPT, word, excel)

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • หัวหน้าหน่วยงาน IA อย่างน้อย 5 ปี หรือเคยทำงาน IA ให้แก่บริษัทมหาชน (จะพิจารณาพิเศษ)
 • อยู่ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีอย่างน้อย 3 ปี หรือ ได้ CPA จะพิจารณาพิเศษ
 • งานบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ปี
 • งานพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการควบคุมภายใน
 • งานวางแผนกลยุทธ์ และการกำหนดตัวชี้วัด
 • งานให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ เสนอรายงานแก่ผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เปิดรับนักศึกษาจบใหม่

Other Position

2022-06-06T13:35:46+07:006 June 2022|
Go to Top