(662) 089 - 4000

Cyber Security Analyst (Tier 1)

หน้าที่และขอบเขตการทำงาน

 • เฝ้าระวังและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบงาน 24×7/365
 • ระบุเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยตามกระบวนการคู่มือที่จัดทำโดยความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับ 2 หรือ Manager
 • รวบรวมข้อมูลจากการพิจารณาการแจ้งเตือนเพื่อให้บริบทที่จำเป็นและยกระดับการแจ้งเตือนที่แยกย่อยไปยังนักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับ 2 เพื่อการวิเคราะห์และการตรวจสอบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
 • ตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยภายในเวลาที่กำหนดใน SLA
 • ตรวจสอบการตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์ของลูกค้าโดยใช้เครื่องมือขั้นสูง
 • ดำเนินการติดตามเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย
 • จัดทำรายงานภัยคุกคามตามกำหนดเวลา
 • พัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยบนไซเบอร์ อยู่เสมอเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
 • ประสานงานและให้คำปรึกษากับลูกค้า หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่เกิดขึ้น
 • ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์ 0-2 ปีด้านการทำงานภายใน Security Solution เช่น SIEM, NGFW, IPS/IDS, EDR, XDR, EPP, NTA, WAF เป็นต้น
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครือข่าย ระบบ คลาวด์คอมพิวติ้ง และความปลอดภัยด้านไอที
 • ความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี SIEM
 • ความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์การโจมตีทางไซเบอร์ รูปแบบ และการตอบสนองต่อเหตุการณ์
 • ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของข้อมูล เครือข่าย ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความรับผิดชอบสูง มีแรงจูงใจในตนเอง เปิดใจกว้าง และเต็มใจที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นอย่างดี
 • ประกาศนียบัตร CompTia Security+ พิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ: recruitment@metrosystems.co.th

Other Position

2024-03-11T11:25:43+07:00
Go to Top