(662) 089 - 4000

AWS Solution Architect

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
  • บุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ / มีService Mind / มีทัศนคติที่ดีต่องาน

รายละเอียดงาน

  • สามารถทำงานร่วมกันกับทีมพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อออกแบบให้ใช้งานบนรูปแบบคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถจัดการและทำความเข้าความปลอดภัยของการทำงานในรูปแบบคลาวด์ขององค์กรขนาดใหญ่
  • สามารถออกแบบและมีความเชี่ยวชาญการใช้งานในรูปแบบ highly-available, fault-tolerant, and scalable
  • สามารถทำการย้ายข้อมูลหรือแอปพลิเคชั่น จาก ดาต้าเซนต์เตอร์ ไปยัง AWS คลาวด์
  • สามารถเขียนภาษาเพื่อการนำไปใช้ เช่น (AWS CloudFormation, Java, Python, DevOps Tools, etc.)
  • สามารถให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและวางแผนการใช้งานให้กับผู้บริหารได้
  • สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคนิคการใช้งาน AWS คลาวด์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจองค์กรของลูกค้า

สถานที่ปฏิบัตงาน: บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Other Position

2022-05-06T11:02:33+07:00
Go to Top