(662) 089 - 4000

Internal Audit

หน้าที่ขอบเขตที่รับผิดชอบ

 • ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน (ระยะยาว , ประจำปี)
 • ร่วมประเมินความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและจัดทำกรอบการควบคุมภายใน
 • ดำเนินการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินการควบคุมภายใน และจัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • จัดประชุมเปิดการตรวจสอบ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการประชุม
 • เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ จัดทำกระดาษทำการ และรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมสรุปแนวทางการปรับปรุงแก้ไขร่วมกับหน่วยงานรับตรวจ
 • จัดประชุมปิดการตรวจสอบ และจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยงานรับตรวจ พร้อมทั้งติดตามกระบวนการใหม่ที่เกิดขึ้นในองค์กร และ ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการแก้ไขเบื้องต้น
 • ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ มาตรฐานการปฏิบัติงาน กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน และพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบภายใน
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับด้าน Data Analytics จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติ

 • รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีความรู้ด้านบัญชี กฎหมาย หลักเกณฑ์/ข้อกำหนดของ ตลท และ บมจ
 • มีความรู้ด้านการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO
 • มีความรู้ความสามารถด้าน Data Analytics โดยใช้ Qlik Sense, Power BI, Excel และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น MS Office (Word, Excel, Power Point), Outlook เป็นอย่างดี

Other Position

2023-07-05T10:03:03+07:0018 May 2023|
Go to Top