System Mgmt.
ซอฟต์แวร์ ทิโวลิ คือเครืองมือที่ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการทรัพยากรด้านไอทีได้อย่าง
ชาญฉลาด ทั้งการตรวจสอบดูแลระบบต่าง ๆ และดำเนินการแก้ไขในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์
การดำเนินงานเพื่อการให้บริการด้านไอทีที่ตอบสนองกับเป้าหมายทางธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์
Tivoli Identity Manager ซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัย ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถ
ระบุตัวตนของผู้ใช้งานผ่านการบริหารโดยการใช้ข้อมูล รหัสผ่าน การกำหนดกลุ่มผู้ใช้งาน
บัญชีรายชื่อผู้ใช้ และสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ
Tivoli Monitoring Express ซอฟต์แวร์ในการติดตามการทำงานของระบบไอทีผ่าน
การควบคุมจากเว็บพอร์ทัล เพื่อความรวดเร็วในการค้นพบและจัดการกับปัญหาที่จะส่งกระทบ
ต่อประสิทธิภาพ การทำงาน
IBM Tivoli Provisioning Manager Express for Inventoryเครื่องมือที่ช่วยในการบริหาร
จัดการสินทรัพย์ด้านไอที ทั้งในด้านการจัดการรายการสินทรัพย์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
เช่น การจัดหมวดหมู่ การจัดเก็บและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
Tivoli Provisioning Manager Express for Software Distribution เครื่องมือเพื่อ
การบริหารจัดการทรัพยากรไอทีทางด้านซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ เช่น การติดตั้งหรือแจกจ่าย
ซอฟต์แวร์ ๆ ตามรายการซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในองค์กร การติดตั้งแพทช์ไฟล์โดยอัตโนมัติ เป็นต้น
IBM Tivoli Storage Manager Express ซอฟต์แวร์สำหรับการดูแลรักษาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล ระบบแบ็คอัพและกู้คืนข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ