ลูกค้าสัมพันธ์

อีเมล : [email protected]

โทรศัพท์ : (662) 089-4242

นักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล : [email protected]

โทรศัพท์ : (662) 089-4115 , (662) 089-4124

ทรัพยากรบุคคล

อีเมล : [email protected]

โทรศัพท์ : (662) 089-4391 , (662) 089-4340, (662) 089-4342

Corporate Social Responsibility

อีเมล : [email protected]

โทรศัพท์ : (662) 089-4000

กลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น

อีเมล : [email protected]

โทรศัพท์ : (662) 089-4994

กลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น

อีเมล : [email protected]

โทรศัพท์ : (662) 089-4715 , (662) 646-6500

กลุ่มธุรกิจดิจิตอลพริ้นติ้ง

อีเมล : [email protected]

โทรศัพท์ : (662) 089-4545, (662) 809-4000, 1640

เว็บไซต์ : www.metro-oa.com

Business Continuity Services

อีเมล : [email protected]

โทรศัพท์ : (662) 089-4331

สำนักงานสาขา

ที่อยู่ : อาคาร SM Tower ชั้น 16 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : (662) 089-4015, (662) 089-4707

โทรสาร : (662) 298-0260

เว็บไซต์ : https://bal.metrosystems.co.th

ที่อยู่ : 888/15-17 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : (662) 089-4135

โทรสาร : (662) 253-0563