สารจากประธานกรรมการ

ตลอดทั้งปี 2566 ทั่วโลกยังคงเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ธนาคารหลายแห่งทั่วโลกต่างรับมือด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดระดับภาวะอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจที่ส่งผลกระทบไปยังห่วงโซ่อุปทาน สำหรับสภาวะภายในของประเทศไทย การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เริ่มดีขึ้นแล้ว ทุกสิ่งเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ ภาคธุรกิจท่องเที่ยวของไทยได้ฟื้นตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ดังกล่าวได้เร่งปฏิกิริยา Disruption ในทุกมิติการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและสังคมดิจิทัลยุคใหม่ นำมาซึ่งความท้าทายในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่กำลังอยู่ในโลกของ VUCA World บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อมาตรการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ทุกกิจกรรมขององค์กรสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

จากการดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤต ทำให้ปี 2566 ของบริษัท มีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้ทั้งหมด นับเป็นปีที่ท้าทายอย่างมาก บริษัทปรับตัว ในการฝ่าวิกฤตโรคระบาดและสภาวะทางเศรษฐกิจในทุกระลอก รวมถึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจตามวิสัยทัศน์ให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยการบริการ โซลูชั่นไอทีที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า เพื่อรักษาการเติบโตของธุรกิจให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่การให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ทางธุรกิจเท่านั้น บริษัทฯ ยังคงมั่งมั่นพัฒนาและเสริมสร้างพื้นฐานทรัพยากรบุคคล  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาธุรกิจไอทีต่อไปในอนาคต ควบคู่ไปกับการให้ความสําคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ ได้มีการวางแผนการทำกิจกรรมอย่างเป็นระบบโดยยึดหลักการ ESG ทั้ง 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)  บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับด้านสังคมมุ่งเน้นการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาพของแรงงาน รวมถึงความสัมพันธ์กับชุมชน  ขณะที่ด้านธรรมมาภิบาล มีการกำกับดูแลกิจการให้มีความโปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารความเสี่ยง รวมถึงดำเนินการภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด จึงมีผลให้ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้อยู่ในหุ้นยั่งยืน (SET ESG Ratings) ติดต่อกันทุกปีในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา

ท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า รวมถึงผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ทำให้เราสามารถเผชิญกับทุกวิกฤตได้อย่างแข็งแกร่ง ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับองค์กร

สรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์
ประธานกรรมการ