คณะกรรมการบริษัท

นายสรรพิชญ์
เศรษฐพรพงศ์

ประธานกรรมการ

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล

รองประธานกรรมการ

นายธวิช จารุวจนะ

กรรมการ

นายณรงค์ จารุวจนะ

กรรมการ

นายวนารักษ์ เอกชัย

กรรมการ

นายสุวิช สุวรุจิพร

กรรมการ

นายประวิตร ฉัตตะละดา

กรรมการอิสระ

ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง

กรรมการอิสระ

รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหาร

นายธวิช จารุวจนะ

ประธานกรรมการบริหาร

นายธงชัย หล่ำวีระกุล

กรรมการบริหาร

นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต

กรรมการบริหาร

นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์

กรรมการบริหาร

นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง

กรรมการบริหาร

นางนิตยา ธนวิริยะกุล

กรรมการบริหาร