(662) 089 - 4000
Corporate Overview TH 2020-05-29T10:57:07+07:00

วิสัยทัศน์

เราเป็นผู้นำการบริการด้านไอทีแบบครบวงจร ที่ช่วยให้องค์กรของลูกค้าบริหารธุรกิจด้วยความต่อเนื่องในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

พันธกิจ

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รองรับและตอบสนองเศรษฐกิจดิจิตอล

มุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร และที่ปรึกษาการใช้ระบบ ซึ่งสามารถตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจิตอล เพื่อสร้างความประทับใจเกินความคาดหวังของลูกค้าและความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน

มุ่งพัฒนาบุคลากร ให้เป็นมืออาชีพทั้งในด้านนวัตกรรมสารสนเทศและการบริการแบบครบวงจร

มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์ ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรกล้าคิด และ ลงมือปฎิบัติ เพื่อเป็นการหล่อหลอมองค์กรความรู้ และพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งมั่นการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาลที่ดี รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมองค์กร – METRO Way

M

Morality

ซื่อสัตย์ สุจริตใจ ตรงไปตรงมาต่อผู้อื่น โดยดำเนินการภายใต้เจตนารมณ์ของกฎหมายและจรรยาบรรณ ยึดมั่นปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมเสมอ

E

Excellence

มุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในการบริการลูกค้า ยึดมั่นในการสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่าง ส่งมอบงานที่มีคุณภาพเหนือความคาดหมายอย่างตรงเวลา ทำให้ลูกค้านึกถึงองค์กรก่อนเสมอ และยึดมั่นในการปรับปรุงตนเองตลอดเวลา เพื่อเป็นผู้ชนะการแข่งขันในตลาด

T

Teamwork

เชื่อมั่นในพลังของทีม การทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีน้ำใจต่อกัน และรักษาความสัมพันธ์ ที่ดี เพื่อคงบรรยากาศความร่วมมือร่วมใจอยู่เสมอ

R

Respect & Trust

ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ องค์กรเชื่อมั่นว่าบุคคลมีความสามารถ ต้องการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ และปฏิบัติงานได้ดีที่สุด บนรากฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

O

Ownership

ตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รู้สึกเป็นเจ้าของงานที่ทำอยู่ มีความผูกพันรับผิดชอบอย่างจริงจัง ต่อผลสำเร็จของงาน และพัฒนาการทำงาน ปรับปรุงประสิทธิผลของงานของตนเอง อยู่เสมอ

มาตรฐานคุณภาพ ISO

เมโทรซิสเต็มส์ฯ มุ่งสร้างความเป็นเลิศในด้านการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ทั้งยังยึดมั่นต่อนโยบายคุณภาพขององค์กรที่ว่า “ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สินค้าและบริการจะถูกส่งมอบได้ตรงกับความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

ISO 9001:2015

บริษัทเริ่มการพัฒนาระบบคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพเหมาะสมต่อธุรกิจ จนสามารถผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 และปรับปรุงล่าสุดสู่ ISO 9001:2015 ในปี 2560

ISO 20000-1:2011

บริษัทผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพสำหรับระบบบริหารการบริการด้านไอที ISO/IEC 20000-1:2011 ในส่วนงานบริการ Managed Services โดยการส่งมอบบริการด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพไปถึงลูกค้าอย่างแท้จริง

ISO 27001:2013

บริษัททำการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพของระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ในส่วน ส่วนงานบริการ Managed Services และส่วนงาน Business Continuity Services เพื่อจัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศที่ส่งผลร้ายแรงต่อธุรกิจ จนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 27001:2005 และปรับปรุงล่าสุดสู่ ISO/IEC 27001:2013 ในปี 2559

รางวัลและเกียรติบัตร

corporate-banner4

กว่า 30 ปี ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งต่อทุกรางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับทั้งในระดับประเทศ อาเซียน และเอเซีย-แปซิฟิก จากบริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของโลก อาทิ IBM, Hewlett-Packard, Microsoft, Cisco, Qlik

รางวัลและเกียรติบัตรทั้งหมดที่ได้รับ เป็นการยกย่องถึงความสำเร็จและศักยภาพการดำเนินงานที่โดดเด่นของบริษัทในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านไอทีได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า การสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า การสร้างนวัตกรรมโซลูชั่นด้านไอที การพัฒนาตลาดและช่องทางธุรกิจใหม่

สิ่งอำนวยความสะดวก

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งแสวงหาแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้เป็นระบบสำนักงานอัจฉริยะ โดยเดินหน้าปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ และการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ศึกษาการลงทุนด้านไอที @ ศูนย์เทคโนโลยีเซ็นเตอร์

MSC Group of Company

Subsidiaries

Metro ConnectMetro Professional Product

Associated

HIS MSC

ร่วมงานกับเรา

“เชิญร่วมเป็นมืออาชีพทางด้าน IT และเติบโตไปกับเรา”

JOIN US