วิสัยทัศน์

“เราจะให้บริการอย่างเป็นเลิศแก่ลูกค้าด้วยโซลูชั่นไอทีที่ดีที่สุด”

พันธกิจ

  • มุ่งให้บริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร ด้วยจุดมุ่งหมายที่สร้างคุณค่าและการมีส่วนร่วมให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน
  • มุ่งพัฒนาบุคลากร โดยสร้างวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการหล่อหลอมความรู้และพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
  • มุ่งมั่นการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม

ทิศทาง

การสร้างพื้นฐานที่มั่นคง

เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกการ

เปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยี

เป็นเลิศด้านการให้

บริการด้านไอทีครบวงจร

การรักษาฐานลูกค้า

การขยายเครือข่าย

พันธมิตร

ค่านิยมองค์กร – METRO Way

M

Moral

ซื่อสัตย์ สุจริตใจ ตรงไปตรงมาต่อผู้อื่น โดยดำเนินการภายใต้เจตนารมณ์ของกฎหมายและจรรยาบรรณ ยึดมั่นปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมเสมอ

E

Excellence

มุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในการบริการลูกค้า ยึดมั่นในการสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่าง ส่งมอบงานที่มีคุณภาพเหนือความคาดหมายอย่างตรงเวลา ทำให้ลูกค้านึกถึงองค์กรก่อนเสมอ และยึดมั่นในการปรับปรุงตนเองตลอดเวลา เพื่อเป็นผู้ชนะการแข่งขันในตลาด

T

Teamwork

เชื่อมั่นในพลังของทีม การทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีน้ำใจต่อกัน และรักษาความสัมพันธ์ ที่ดี เพื่อคงบรรยากาศความร่วมมือร่วมใจอยู่เสมอ

R

Respect & Trust

ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ องค์กรเชื่อมั่นว่าบุคคลมีความสามารถ ต้องการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ และปฏิบัติงานได้ดีที่สุด บนรากฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

O

Ownership

ตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รู้สึกเป็นเจ้าของงานที่ทำอยู่ มีความผูกพันรับผิดชอบอย่างจริงจัง ต่อผลสำเร็จของงาน และพัฒนาการทำงาน ปรับปรุงประสิทธิผลของงานของตนเอง อยู่เสมอ

มาตรฐานคุณภาพ ISO

เมโทรซิสเต็มส์ฯ มุ่งสร้างความเป็นเลิศในด้านการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ทั้งยังยึดมั่นต่อนโยบายคุณภาพขององค์กรที่ว่า “ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สินค้าและบริการจะถูกส่งมอบได้ตรงกับความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

ISO 9001:2015

บริษัทเริ่มการพัฒนาระบบคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพเหมาะสมต่อธุรกิจ จนสามารถผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 และปรับปรุงล่าสุดสู่ ISO 9001:2015 ในปี 2560

ISO 20000-1:2011

บริษัทผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพสำหรับระบบบริหารการบริการด้านไอที ISO/IEC 20000-1:2011 ในส่วนงานบริการ Managed Services โดยการส่งมอบบริการด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพไปถึงลูกค้าอย่างแท้จริง

ISO 27001:2013

บริษัททำการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพของระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ในส่วน ส่วนงานบริการ Managed Services และส่วนงาน Business Continuity Services เพื่อจัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศที่ส่งผลร้ายแรงต่อธุรกิจ จนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 27001:2005 และปรับปรุงล่าสุดสู่ ISO/IEC 27001:2013 ในปี 2559

รางวัลและเกียรติบัตร

corporate-banner4

กว่า 30 ปี ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งต่อทุกรางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับทั้งในระดับประเทศ อาเซียน และเอเซีย-แปซิฟิก จากบริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของโลก อาทิ IBM, Hewlett-Packard, Microsoft, Cisco, Qlik

รางวัลและเกียรติบัตรทั้งหมดที่ได้รับ เป็นการยกย่องถึงความสำเร็จและศักยภาพการดำเนินงานที่โดดเด่นของบริษัทในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านไอทีได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า การสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า การสร้างนวัตกรรมโซลูชั่นด้านไอที การพัฒนาตลาดและช่องทางธุรกิจใหม่

สิ่งอำนวยความสะดวก

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งแสวงหาแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้เป็นระบบสำนักงานอัจฉริยะ โดยเดินหน้าปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ และการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ศึกษาการลงทุนด้านไอที @ ศูนย์เทคโนโลยีเซ็นเตอร์

MSC Group of Company

Subsidiaries

Metro Connect
Metro Professional Product

Associated

HIS MSC

ร่วมงานกับเรา

“เชิญร่วมเป็นมืออาชีพทางด้าน IT และเติบโตไปกับเรา”