Bangkok Advanced Learning (BAL)

Leading Your Business Anywhere, Anytime

รู้จักกับ Bangkok Advanced Learning (BAL)

บางกอกแอดวานซ์เลิร์นนิ่ง หรือ บีเอแอล เป็นศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัท เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการพัฒนาบุคลากรด้านไอที ด้วยโปรแกรมการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะนำผู้เข้าอบรมทุกท่านให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีด้วยรูปแบบการอบรม และการบริการที่มีคุณภาพสำหรับลูกค้าทุกท่าน

หลักสูตรที่เปิดอบรม

บีเอแอลมีหลักสูตรมาตรฐานสากล ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยเปิดอบรมให้กับบุคคลทั่วไป บริษัท และหน่วยงาน หลักสูตรที่เปิดอบรมประกอบไปด้วย

Courses offered Training
training-stregth-icon

จุดแข็งของบีเอแอล

หัวใจสำคัญของการสอนที่มีประสิทธิภาพ คือ คุณภาพของบุคลากรผู้สอนของบีเอแอล ซึ่งสอบได้ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ และนำประสบการณ์จากการทำงานจริงมาใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีการพัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลา อาทิ การเข้ารับการทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรรับรองความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยสม่ำเสมอ การติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังได้รับการฝึกฝนในเรื่องทักษะการบรรยาย และถ่ายทอดความรู้ในหัวข้ออบรมต่างๆ เพื่อให้การเรียนการอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าอบรม

training-Facilities-icon-light

สิ่งอำนวยความสะดวก

– สถานที่อบรมทันสมัยด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย

– พรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร อาทิ ไอพีโฟน, และอินเทอร์เน็ตไวไฟ

– ตั้งอยู่ใจกลางเมืองใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามเป้า

training-privilledge-icon-light

สิทธิประโยชน์

– ความรู้ด้านไอทีจากประสบการณ์จริง พร้อมด้วยคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองในโลกของการทำงานด้านไอที

– บริการวัดระดับความรู้ของผู้อบรม

– การรับการฝึกอบรมซ้ำอีกครั้งภายในช่วงเวลา 3 เดือน หลังจากผ่านการอบรมไปแล้ว

สถานที่ตั้ง บีเอแอล

979/30 ชั้น 16 อาคาร SM Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เบอร์ติดต่อ : (662) 089-4015, (662) 089-4707

Follow us

website-icon