MSC The Employer of Choice

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการสร้างที่ทำงานที่เป็นเลิศสำหรับดาวเด่นในธุรกิจไอทีระดับชาติ โดยมีพันธะสัญญาของแบรนด์ที่ทำงานที่เป็นเลิศ ในด้านโอกาสการร่วมงานกับธุรกิจไอทีและเทคโนโลยีชั้นนำในประเทศไทย โอกาสการเรียนรู้และพัฒนาอย่างเข้มข้น โอกาสการเติบโตก้าวหน้าในวิชาชีพ และโอกาสการได้รับค่าตอบแทนโดยรวมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่สามารถแข่งขันได้และจูงใจเพื่อนร่วมงาน

บริษัทมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนเรื่องการสร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรมนุษย์ (People Excellence) เพื่อการสร้างองค์กรที่มีสมรรถนะภาพสูง (High Performance Organization) ในการเติบโตสู่ทศวรรษที่ 4 ของการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมไอทีของประเทศไทย โดยมีนโยบายมุ่งเน้นการดึงดูด พัฒนา รักษาและส่งเสริมความก้าวหน้าแก่เพื่อนร่วมงาน ให้ประสบความสำเร็จทางวิชาชีพตามศักยภาพเฉพาะของแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาขององค์กรที่ว่า “ความสำเร็จของลูกค้า คือธุรกิจของเรา”

ค่านิยมของชาว MSC

สถาบันการพัฒนา
The MSC Academy

โอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ
Career Growth

Total Rewards

โครงการ MSC University Networking  

โครงการ MSC University Networking เป็นโครงการที่บริษัท มุ่งหวังจะสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย โดยมีมหาวิทยาลัยเป้าหมาย 6 มหาวิทยาลัย ในภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ด้วยการให้โอกาสในการฝึกงานอย่างเข้มข้น ในสถานการณ์จริงทางธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตนักศึกษา ก่อนก้าวเข้าสู่วิชาชีพไอทีและดิจิทัลในตลาดแรงงาน และยังมุ่งสรรหาพนักงานดาวเด่นรุ่นใหม่ ที่มีความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจที่จะเติบโตก้าวหน้าในธุรกิจไอทีชั้นนำของประเทศ

ปัจจุบันโครงการนี้ได้ดำเนินการสนับสนุนความร่วมมือใน 3 ด้าน ได้แก่ ความร่วมมือด้านแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านไอทีและแนวโน้มของธุรกิจดิจิทัล ความร่วมมือด้านโอกาสในการฝึกงาน และความร่วมมือด้านให้โอกาสในการเข้าร่วมงานกับกลุ่มธุรกิจ MSC กับมหาวิทยาลัยเป้าหมายทั้ง 6 มหาวิทยาลัย

โอกาสในการร่วมงานกับ MSC Group (Our Career Opportunity)

จากการที่บริษัทเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมาตลอดสามทศวรรษ จึงเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในสายวิชาชีพไอทีและสายวิชาชีพทางด้านการจัดการ เข้าสมัครร่วมงานกับกลุ่มธุรกิจ โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนั้น จะมุ่งเน้นที่คุณสมบัติ ด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่เปิดรับ ร่วมกับการพิจารณาความเหมาะสมด้านปัจจัยแห่งความสำเร็จ 5 ประการ ( 5 Success factors) อันได้แก่ ภาวะผู้นำ การสื่อสาร การคิดเชิงกลยุทธ์ ความร่วมมือกับผู้อื่น และความสามารถทางวิชาชีพ เพื่อสรรหาเพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยขีดความสามารถและศักยภาพมาร่วมสร้างความสำเร็จแก่ MSC Group ในทศวรรษที่ 4 และพัฒนาที่ทำงานที่เป็นเลิศสืบไป

Recruitment positions and qualifications

Cloud EngineerAPPLY NOW
System Engineer APPLY NOW
Sale EngineerAPPLY NOW
PresaleAPPLY NOW
Business Analyst APPLY NOW
Legal OfficerAPPLY NOW
Senior Talent Acquisition (Tech Recruitment)APPLY NOW
Telesale & Tele AssistantAPPLY NOW