MSC The Employer of Choice

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการสร้างที่ทำงานที่เป็นเลิศสำหรับดาวเด่นในธุรกิจไอทีระดับชาติ โดยมีพันธะสัญญาของแบรนด์ที่ทำงานที่เป็นเลิศ ในด้านโอกาสการร่วมงานกับธุรกิจไอทีและเทคโนโลยีชั้นนำในประเทศไทย โอกาสการเรียนรู้และพัฒนาอย่างเข้มข้น โอกาสการเติบโตก้าวหน้าในวิชาชีพ และโอกาสการได้รับค่าตอบแทนโดยรวมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่สามารถแข่งขันได้และจูงใจเพื่อนร่วมงาน

บริษัทมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนเรื่องการสร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรมนุษย์ (People Excellence) เพื่อการสร้างองค์กรที่มีสมรรถนะภาพสูง (High Performance Organization) ในการเติบโตสู่ทศวรรษที่ 4 ของการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมไอทีของประเทศไทย โดยมีนโยบายมุ่งเน้นการดึงดูด พัฒนา รักษาและส่งเสริมความก้าวหน้าแก่เพื่อนร่วมงาน ให้ประสบความสำเร็จทางวิชาชีพตามศักยภาพเฉพาะของแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาขององค์กรที่ว่า “ความสำเร็จของลูกค้า คือธุรกิจของเรา”

ค่านิยมของชาว MSC

สถาบันการพัฒนา
The MSC Academy

โอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ
Career Growth

Total Rewards

โครงการ MSC University Networking  

โครงการ MSC University Networking เป็นโครงการที่บริษัท มุ่งหวังจะสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย โดยมีมหาวิทยาลัยเป้าหมาย 6 มหาวิทยาลัย ในภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ด้วยการให้โอกาสในการฝึกงานอย่างเข้มข้น ในสถานการณ์จริงทางธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตนักศึกษา ก่อนก้าวเข้าสู่วิชาชีพไอทีและดิจิทัลในตลาดแรงงาน และยังมุ่งสรรหาพนักงานดาวเด่นรุ่นใหม่ ที่มีความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจที่จะเติบโตก้าวหน้าในธุรกิจไอทีชั้นนำของประเทศ

ปัจจุบันโครงการนี้ได้ดำเนินการสนับสนุนความร่วมมือใน 3 ด้าน ได้แก่ ความร่วมมือด้านแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านไอทีและแนวโน้มของธุรกิจดิจิทัล ความร่วมมือด้านโอกาสในการฝึกงาน และความร่วมมือด้านให้โอกาสในการเข้าร่วมงานกับกลุ่มธุรกิจ MSC กับมหาวิทยาลัยเป้าหมายทั้ง 6 มหาวิทยาลัย

โอกาสในการร่วมงานกับ MSC Group (Our Career Opportunity)

จากการที่บริษัทเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมาตลอดสามทศวรรษ จึงเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในสายวิชาชีพไอทีและสายวิชาชีพทางด้านการจัดการ เข้าสมัครร่วมงานกับกลุ่มธุรกิจ โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนั้น จะมุ่งเน้นที่คุณสมบัติ ด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่เปิดรับ ร่วมกับการพิจารณาความเหมาะสมด้านปัจจัยแห่งความสำเร็จ 5 ประการ ( 5 Success factors) อันได้แก่ ภาวะผู้นำ การสื่อสาร การคิดเชิงกลยุทธ์ ความร่วมมือกับผู้อื่น และความสามารถทางวิชาชีพ เพื่อสรรหาเพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยขีดความสามารถและศักยภาพมาร่วมสร้างความสำเร็จแก่ MSC Group ในทศวรรษที่ 4 และพัฒนาที่ทำงานที่เป็นเลิศสืบไป

Job Vacancy

Oversea ProcurementAPPLY NOW
Application Support (Application Admin)APPLY NOW
Admin StaffAPPLY NOW
Systems AnalystAPPLY NOW
Senior Programmer APPLY NOW