สารจากประธานกรรมการ

บริษัทขอยืนยันว่าจะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเจริญก้าวหน้าของบริษัทอย่างยั่งยืนต่อไป

สรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์
ประธานกรรมการ

นโยบาย

ระเบียบ

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

ช่วยสอดส่อง ร่วมป้องกัน และมุ่งมั่นต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทให้ความสำคัญและมีความตระหนักมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแยกออกเป็นการเฉพาะ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และมีการสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ รวมถึงคู่ค้า ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้รับทราบ…

AWARDS

กิจกรรม

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม