(662) 089 - 4000
SD-TH 2021-04-02T10:20:04+07:00

สารจากประธานกรรมการ

บริษัทขอยืนยันว่าจะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเจริญก้าวหน้าของบริษัทอย่างยั่งยืนต่อไป

สรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์
ประธานกรรมการ

คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน

นโยบาย

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

ช่วยสอดส่อง ร่วมป้องกัน และมุ่งมั่นต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทให้ความสำคัญและมีความตระหนักมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแยกออกเป็นการเฉพาะ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และมีการสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ รวมถึงคู่ค้า ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้รับทราบ…

AWARDS

  • CSR FRAMWORK TH
  • CSR Framework CG TH
  • CSR Framework Environment TH

ภาพรวม SD

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

“เราได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีเป็นประจำทุกปี และยึดมั่นในนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ให้แนวทางไว้”

การดำเนินธุรกิจ

“เราดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท จัดให้มีกิจกรรมวันพบนักลงทุนเป็นประจำทุกปีเพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัทอีกด้วย”

สิ่งแวดล้อม

“เราคำนึงถึงการทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ชุมชน และ สังคม

“เรามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก บริจาคอุปกรณ์การเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ แอร์คอนดิชั่น ตู้หนังสือ เครื่องเขียน อุปกรณ์การกีฬา เป็นต้น บริจาคปฏิทินเก่าเพื่อผลิตเป็นหนังสืออักษรเบรลล์ ตลอดจนให้ความรู้ด้าน IT แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนละแวกใกล้เคียง”

สถานที่ทำงาน

“เรามีการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ และจัดสรรให้มีสถานที่ออกกำลังกายอย่างครบวงจร เพื่อให้พนักงานได้มีความสุขในสภาพแวดล้อมการทำงาน และมีสุขภาพร่างกายที่ดี”

กิจกรรม

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

ด้านการศึกษา