โอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ Career Growth

บริษัทให้ความสำคัญต่อความสำเร็จทางวิชาชีพของพนักงาน จึงสนับสนุนความก้าวหน้าทางอาชีพ ด้วยการกำหนดนโยบายในการก้าวหน้าในองค์กร กำหนดเส้นทางความก้าวหน้า (Career path) มีการสื่อสารกับพนักงานเป็นรายบุคคลถึงเป้าหมายทางวิชาชีพ และสนับสนุนการพัฒนา พร้อมการมอบงานพิเศษ เพื่อเตรียมชุดทักษะให้พร้อมทันต่อภารกิจที่ท้าทายยิ่งขึ้น รวมถึงการเปิดโอกาสในการเติบโตและเลื่อนตำแหน่งแก่พนักงานภายในก่อนการสรรหาจากภายนอก (Promotion from within)

โดยเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพจะประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่

เส้นทางระดับปฎิบัติการ (Operational path)
เส้นทางระดับผู้ชำนาญการ (Professional path)
เส้นทางระดับผู้จัดการ (First line management path)
และเส้นทางระดับผู้บริหาร (Management path)

ซึ่งเพื่อนร่วมงานทุกคน ล้วนมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการเติบโตก้าวหน้า ขึ้นอยู่กับความจำเป็นทางธุรกิจ ผลการปฎิบัติงานที่เกินกว่าความคาดหมาย และศักยภาพเฉพาะที่โดดเด่นของแต่ละบุคคล