สถาบันการพัฒนา The MSC Academy  

 

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดความสามารถของเพื่อนร่วมงานให้เต็มศักยภาพและทันต่อความท้าทายของโลกธุรกิจยุคดิจิทัล เพื่อให้มีขีดความสามารถระดับแถวหน้าของธุรกิจไอทีระดับประเทศ จึงสนับสนุนให้พนักงานมีการเรียนรู้และพัฒนาตามความจำเป็นในการพัฒนาเฉพาะของตน ด้วยการกำหนดแผนการพัฒนารายบุคคลประจำปี และสนับสนุนการยกระดับความรู้ ทักษะและคุณสมบัติส่วนบุคคลให้พร้อมต่อความจำเป็นในงานปัจจุบันและสอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตก้าวหน้าในอนาคต ผ่านโปรแกรมการพัฒนาที่เข้มข้นหลากหลาย อาทิ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านช่องทางดิจิทัล การบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญของเนื้อหา การฝึกปฎิบัติการในงาน การโค้ช และมอบหมายงานโครงการพิเศษ

นอกจากการเรียนรู้ตามความจำเป็นเฉพาะรายแล้ว พนักงานทุกคนจะได้รับการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน ตามเส้นทางการพัฒนา หรือ Learning roadmap ของบริษัท ที่กำหนดโปรแกรมการพัฒนาของแต่ละระดับตำแหน่งและกลุ่มวิชาชีพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า พนักงานทุกคนจะมีชุดทักษะที่ได้มาตรฐาน ตามความจำเป็นของธุรกิจ และยกระดับทักษะเฉพาะบุคคล ตามความจำเป็นในการพัฒนาของตน อันเป็นการสร้างความสำเร็จและเติบโตก้าวหน้าในอนาคตแก่พนักงานอีกด้วย