ค่านิยมของชาว MSC

ในการใช้ชีวิตการทำงานร่วมกันนั้น เพื่อนร่วมงานทุกคนล้วนยึดถือค่านิยมขององค์กร หรือ  METRO Way ซึ่งเป็นคุณค่า ที่ชาวเมโทรซิสเต็มส์ทุกคนยึดถือ เพื่อเป็นแนวทางการทำงานและการปฎิบัติต่อกัน ด้วยความเชื่อมั่นว่า ค่านิยมของเรานั้น จะนำเราไปสู่ความสำเร็จร่วมกันได้ในทุกๆย่างก้าวของการเติบโต

โดยค่านิยมขององค์กรทั้ง 5 ประการของชาวเมโทรซิสเต็มส์ ประกอบด้วย

M  Moral ความซื่อสัตย์และสุจริตใจ

E   Excellence ความเป็นเลิศ

T   Teamwork การทำงานเป็นทีม

R   Respect and Trust เคารพและไว้วางใจ

O   Ownership ความเป็นเจ้าของ

บริษัทได้สื่อสารและสร้างประสบการณ์ด้านค่านิยม ตลอดเส้นทางการร่วมงานกับองค์กร นับแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การใส่เสื้อ METRO Way ร่วมกันในทุกวันศุกร์และกิจกรรมสำคัญ นำเอาค่านิยมมาประกอบการเรียนรู้และพัฒนาในหลักสูตร Soft skills รวมถึงการยกย่องชมเชยเพื่อนร่วมงานที่ปฎิบัติตนเป็นต้นแบบของค่านิยม เพื่อเป็นเกียรติและเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น