IBM Information Management ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการบริหารและจัดเก็บข้อมูลทุกรูปแบบอย่างเป็นระบบ
เพื่อประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็วในการทำงาน
   
   
IBM DB2
ซอฟต์แวร์ที่ช่วยการจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นข้อมูล เอกสาร ไฟล์เสียง ไฟล์วีดีโอ
รูปภาพ และเว็บเพจ ทั้งที่อยู่ในรูปแบบของดิจิตอล, XML, หรือข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบต่าง ๆ ด้วยเทคนิค
การบีบอัดข้อมูลที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ ความสามารถในการอัพเดทข้อมูลโดยอัติโนมัติ
การเพิ่มศักยภาพของระบบรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ระดับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ ใช้งาน การกู้ความ
เสียหาย เป็นต้น
   
   
IBM Content Manager for Multiplatforms
ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะอยู่บนระบบฐานข้อมูลชนิดไหน
บนแพลตฟอร์มหรือระบบปฏิบัติการใดก็ตามเข้าด้วยกัน เพื่อให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
และวิธีการในการจัดการข้อมูลไปตามรูป แบบที่ต้องการ
 
   
   
   
IBM DB2 Data Warehouse Edition
ซอฟต์แวร์ซึ่งประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นการทำงานด้าน Business Intelligence ทั้งการทำ Miningและ
OLAP แบบครบสมบูรณ์ไว้ภายในโครงสร้างข้อมูลที่เหมือนกัน ภายในชุดข้อมูลเดียวกัน และบน
Warehouse เดียวกัน
   
   
IBM FileNet Content Manager
ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้สามารถจัดการกับเอกสารได้จากศูนย์กลาง สามารถควบคุมความปลอดภัย
ของข้อมูล บริหารจัดการขั้นตอนการไหลของข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างถูก ต้องตรงเวลา