(662) 089 - 4000

NEWS & EVENTS

05 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรพร้อมคณะอาจาย์และเจ้าหน้าที่  จำนวน 23 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในโอกาสนี้ นายมีลาภ โสขุมา Digital Transformation Officer และ Business Solution Architect,  นายอภิศักดิ์ คงศร Senior Technical Consultant Manager และ นายคชพงษ์ ชุติกานนท์  Sales Manager จากกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติร่วมบรรยายความรู้ด้านไอทีที่น่าสนใจ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะในด้านสารสนเทศ การสื่อสาร และ การพัฒนางานด้าน IOT ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต นอกจากนี้คณะนักศึกษาและอาจารย์ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-089-4242 

Relate Post

2019-06-28T11:18:34+07:00
Go to Top