(662) 089 - 4000

NEWS & EVENTS

4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมกับ HP จัดงาน “The Power of Smart Services” อัพเดตนวัตกรรมและโซลูชันเพื่อการบริหารจัดการอุปกรณ์ไอทีแบบครบวงจร

คณาอาจารย์ คณะวิทยาศสาตร์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  นำคณะนักศึกษา จำนวน 58 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต

โดยได้รับเกียรติจาก นายมีลาภ โสขุมา Digital Transformation Officer และ Business Solution Architect

กลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บรรยายความรู้ด้านไอที

โดยคณะนักศึกษายังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-089-4242

2019-06-28T11:18:45+07:00
Go to Top