(662) 089 - 4000

NEWS & EVENTS

13 มีนาคม พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมอาจารย์ รวม 19 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในโอกาสนี้ นายยงยุทธ ศรีวันทนียกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น กล่าวต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมฯ โดยมี นางสาวกนกอร ยู้บุญยงค์ และ นางสาวบุษราคัม ไตรรัตน์ Sale & Marketing บริษัท เมโทร อินโฟเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บรรยายความรู้เรื่อง “Digital Marketing” นอกจากนี้คณะนักศึกษา ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายใน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561

2019-06-28T11:23:56+07:00
Go to Top