(662) 089 - 4000

NEWS & EVENTS

14 มีนาคม พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ นำนักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

            มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมอาจารย์ รวม 77 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในโอกาสนี้ นายมีลาภ โสขุมา Digital Transformation Officer และ Enterprise Solution Architect กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บรรยายความรู้เรื่องDigital Transformation” เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้รับความรู้โดยตรงจากผู้มีประสบการณ์ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนปรับใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต คณะนักศึกษา ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายใน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 สถาบันการศึกษาที่สนใจต้องการเข้าเยี่ยมและรับฟังบรรยายความรู้ด้านไอที สอบถามข้อมูลได้โดยตรงที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-089-4242

Relate Post

2019-06-28T11:23:44+07:00
Go to Top