เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2557

     บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19/2557 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร G ชั้น 2 สำนักงานใหญ่