(662) 089 - 4000

NEWS & EVENTS

21 สิงหาคม 2561

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชม “MSC” เพื่อศึกษาแนวทางเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

Somboon-Advance-TN-1

คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม – บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “MSC” ให้การต้อนรับ นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ (กลาง) รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายวิศรุต บุญโต (ที่ 2 จากซ้าย) เลขานุการบริษัท บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) องค์กรสมาชิกของ CAC ซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาในโครงการประเมินความยั่งยืนกับบริษัทฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานในเรื่องการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ซึ่ง “MSC” เป็นสมาชิกอยู่ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปแบ่งปันให้กับบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในขั้นตอนการขอรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติฯ

Somboon-Advance-TN-4
Somboon-Advance-TN-2
Somboon-Advance-TN-3
Somboon-Advance-TN-5

ซึ่งนอกจากจะเป็นการแบ่งปันความรู้ให้กับสังคมแล้ว ยังเป็นการร่วมสานพลังให้การทำธุรกิจในประเทศปลอดจากการคอร์รัปชัน และเติบโตไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้ ตัวแทนจาก บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยีฯ พร้อมด้วย คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัทฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ , เยี่ยมชมการติดตั้ง ระบบโซลาเซลล์ เพื่อให้เห็นแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ HP PageWide และ “PRINTSERV – Digital Printing Service Center” ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการงานพิมพ์ครบวงจร ใหม่ล่าสุดของบริษัทฯ ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยให้บริษัทฯ และองค์กรของลูกค้าประหยัดพลังงาน และยังลดต้นทุนในงานพิมพ์อีกด้วย

Somboon-Advance-TN-7
Somboon-Advance-TN-8
Somboon-Advance-TN-6
2019-06-28T09:57:54+07:00
Go to Top