(662) 089 - 4000

NEWS & EVENTS

22 January 2018

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

            มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมอาจารย์ผู้ติดตาม รวม 44 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงาน และเรียนรู้ถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกธุรกิจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษา ในโอกาสนี้ นายยงยุทธ ศรีวันทนียกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น กล่าวต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมฯ และ นายมีลาภ โสขุมา Digital Transformation Officer และ Enterprise Solution Architect กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บรรยายความรู้เรื่อง Digital Transformation” นอกจากนี้คณะนักศึกษา ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายใน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

Relate Post

2019-06-28T11:24:35+07:00
Go to Top