(662) 089 - 4000

NEWS & EVENTS

09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

News5

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น รวม 50 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ตามโครงการเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ ด้าน IT เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงเทคโนโลยีด้าน IT ในปัจจุบัน และเรียนรู้กระบวนการทำงานจากสภาพแวดล้อมการทำงานจริง โอกาสนี้  นายมีลาภ โสขุมา Digital Transformation Officer และ Enterprise Solution Architect กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บรรยายความรู้เรื่อง Digital Transformation”

2019-06-28T11:24:11+07:00
Go to Top