Iconext มีความต้องการที่จะพัฒนา platform ให้มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการใช้บริการและการเชื่อมต่อ รวมทั้งการทำงานร่วมกันกับลูกค้าให้ดีและมีประสิทธิภาพได้ดีกว่าเดิม Iconext จึงได้ตัดสินใจใช้ cloud platform ขึ้นมา

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ช่วยทาง Iconext ได้อย่างไรบ้าง

Metro Systems ออกแบบและส่งมอบโซลูชันเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ Github ย้ายไปที่ Cloud AWS ในขั้นแรก Metro Systems ทำการประเมินสภาพแวดล้อมเพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนด จากนั้นแนะนำโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยของ platform ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมและข้อมูลรหัสปลอดภัย ทั้งนี้ Metro Systems ยังให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ในการให้คำแนะนำ ในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนระยะยาวของการใช้งาน AWS cloud platform ผ่านการใช้แผนการออม (Savings Plan)

บริการที่ใช้บน Amazon Web Services

รายการส่วนหนึ่งของบริการที่ใช้บน Amazon Web Services

AWS EC2

 ใช้สำหรับ Hosting Github

klkllkklkl

AWS Key Management Services

ใช้สำหรับ Data Encryption

AWS VPC

ใช้เป็นการกำหนด เรื่องของ IP Address & Security Inbound – Outbound